ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η έξοδος της Notos Com από τη Σοφοκλέους αναβάλλεται

Δεν καθίσταται δυνατή τελικώς η έξοδος της Notos Com από το ταμπλό του Χ.Α., αφού από τη δημόσια πρόταση, που ολοκληρώθηκε στις 11/12/06, οι μέτοχοι της «Τραμουντάνα Συμμετοχών» συγκέντρωσαν τελικώς ποσοστό 70,099% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της δημόσιας πρότασης ήταν η συγκέντρωση ποσοστού άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Notos Com, προκειμένου αυτή να οδηγηθεί εκτός του Χ.Α. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στόχος της διοίκησης παραμένει η έξοδος της εταιρείας από το Χ.Α. και για τον λόγο αυτό συνεχίζονται οι αγορές μετοχών. Σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι οι κύριοι μέτοχοι της Notos Com απέκτησαν την καταστατική πλειοψηφία της εταιρείας (άνω του 67%), με την οποία μπορούν ενδεχομένως να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η Τραμουντάνα Συμμετοχών απέκτησε χρηματιστηριακά συνολικά 4.908. 547 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,905% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Παράλληλα, αποκτήθηκαν χρηματιστηριακά 5.500.000 μετοχές από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την Τραμουντάνα, ενώ επίσης προσφέρθηκαν εγκύρως από 331 συνολικά μετόχους 7.035.683 συνολικά μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,897% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ετσι, μετά και την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών, η Τραμουντάνα συγκέντρωσε 17.444.230 μετοχές και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν 32.384.617 μετοχές, που αθροίζονται σε 70,099%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Notos Com, η μεταβίβαση των μετοχών και οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΣΑΤ θα πραγματοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2006, προθεσμία εντός της οποίας θα καταβληθεί το τίμημα και στους αποδεχόμενους μετόχους.