ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το «χρηματιστήριο ρύπων» στην Ε.Ε.

Το ρόλο του «χρηματιστηρίου ρύπων» που λειτουργεί στην Ευρώπη, αλλά και τις επιπτώσεις στο κόστος και τη λειτουργία ρυπογόνων εταιρειών, όπως της ενέργειας, παρουσιάζει σήμερα το www. kathime-rini. gr.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12 χιλιάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 15 παλιά κράτη-μέλη κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυπογόνες εγκαταστάσεις. Από τους 58 υδατικούς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι 43 βρίσκονται στα 15 παλιά κράτη-μέλη και οι 15 στα 10 νέα κράτη-μέλη. Τα μέταλλα, τα χημικά και η ενέργεια αποτελούν τις πιο ρυπογόνους κλάδους, με 21, 13 και 9 ρυπογόνες εγκαταστάσεις αντίστοιχα.

Ο σύνθετος κλάδος της ενέργειας (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) αποτελεί τον πιο ρυπογόνο κλάδο στο πλαίσιο της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ο συγκεκριμένος κλάδος πραγματοποίησε εκπομπή 1.091 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Τα δεδομένα του 2004 σχετικά με τις εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη προστέθηκαν πρόσφατα στο μητρώο και για τα 25 κράτη-μέλη της Ενωσης. Μέχρι πρόσφατα, το μητρώο περιλάμβανε μόνο δεδομένα του 2001 για τα 15 κράτη-μέλη, εκτός από τη Νορβηγία και την Ουγγαρία, οι οποίες υπέβαλαν στοιχεία σε εθελοντική βάση.

– Ολο το ρεπορτάζ στο www. kathimerini. gr