ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ημερίδα από το ΕΒΕΑ για την κοινοτική οδηγία MifiD

Ημερίδα με θέμα την κοινοτική οδηγία MifiD που αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία των χρηματιστηρίων, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να αλλοιωθούν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πραγματοποιείται σήμερα στο ΕΒΕΑ με την παρουσία εισηγμένων επιχειρήσεων και χρηματιστηριακών εταιρειών. Η κοινοτική οδηγία 2004/39 της 21ης Απριλίου 2004 θα πρέπει να ενσωματωθεί στο δίκαιο κάθε χώρας στις αρχές του 2007 και να εφαρμοσθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2007 και στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει λεπτομερής ανάλυση της κοινοτικής οδηγίας και θα καταγραφούν οι αλλαγές που επέρχονται.

Μία από τις βασικές προβλέψεις του MiFID όπως ονομάζεται η κοινοτική οδηγία, είναι η λεγόμενη «εσωτερικοποίηση».

Ο όρος αυτός σημαίνει ότι μια μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρεία μπορεί να πουλάει από το χαρτοφυλάκιο ενός πελάτη στο χαρτοφυλάκιο ενός άλλου πελάτη χωρίς να περνάει από το Χρηματιστήριο!

Η MiFiD αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κινητές αξίες και έχει σαν σκοπό να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού «ενιαίου διαβατηρίου» που να επιτρέπει στις ΕΠΕΥ και στις ρυθμιζόμενες αγορές να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, επί τη βάσει μιας κοινής ομάδας κανόνων που θα προάγουν την προστασία των Ευρωπαίων επενδυτών.

Η οδηγία Mifid στοχεύει σε 3 βασικούς άξονες:

1) Στην ενδυνάμωση του διασυνοριακού ανταγωνισμού, επεκτείνοντας το «ενιαίο διαβατήριο» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση με μοναδική προϋπόθεση το να έχουν λάβει την έγκριση των αρμόδιων εθνικών τους αρχών.

2) Σκοπεύει να αλλάξει τη φύση του ανταγωνισμού στις συναλλαγές μετοχών. Αν και στην Ευρώπη οι περισσότερες μετοχές εξακολουθούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια, εκδηλώνεται ολοένα εντονότερο ενδιαφέρον για την εξεύρεση εναλλακτικών οδών, όπως οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές μεταξύ επενδυτικών τραπεζών.

3) Δίνεται έμφαση στη διαφάνεια. Στο μέλλον οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται συνδρομητές σε δίκτυα πληροφοριών και αυτά να τους παρέχουν συνολικά την εικόνα των αγορών κατά τομείς και όχι μόνον του τι διατίθεται στο τοπικό χρηματιστήριο που δραστηριοποιούνται.

Τυποποιεί στη SuperDerivatives

Η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ελλάδας τυποποιεί στις πλατφόρμες της εταιρείας SuperDerivatives για Auditing και MiFID. H SuperDerivatives παρέχει το σύστημα για την τιμολόγηση των δικαιωμάτων (option pricing), την ανεξάρτητη μεταγενέστερη αποτίμησή τους (independent revaluation) και για τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems) ανακοινώνει ότι η Grant Thornton Ελλάδας έχει εφαρμόσει ένα μοντέλο που περιλαμβάνει όλα τα option pricing και τις πλατφόρμες ανάλυσης της SuperDerivatives για να χρησιμοποιηθεί ως βάση των ελεγκτικών της εργασιών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS39, IFRS 7). Η Grant Thornton Ελλάδας θα χρησιμοποιήσει τις benchmark τιμές για options της SuperDerivatives ως προσέγγιση της καλύτερης τιμής εξάσκησης για τα παράγωγα της MiFID και έτσι ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ακρίβεια στις ελεγκτικές της εργασίες σε όλους τους τύπους option και τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού.