ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάνει αυστηρότερες τις τράπεζες η «Βασιλεία ΙΙ»

Η συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ θα οδηγήσει τις τράπεζες στην υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης και στην ατομική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας όλων των δανειοληπτών τους, που θα εδράζεται στη χρήση αξιόπιστων, αναλυτικών οικονομικών στοιχείων των ενδιαφερόμενων. Σε περίπτωση τυχόν απόρριψης αιτήματος εταιρικής χρηματοδότησης, θα είναι υποχρεωμένες να εξηγούν λεπτομερώς τις ενέργειές τους, ακόμα και γραπτώς.

Το συμπέρασμα αυτό επισημάνθηκε σε ημερίδα της Hellastat, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο, διευθυντή της διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος (ΤτΕ), η Basel II αναμένεται να προκαλέσει αύξηση μεταξύ 2% και 4% στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών της χώρας, λόγω του υψηλού ποσοστού οριστικών (άνω των 3 μηνών) καθυστερήσεων αποπληρωμής πελατών τους, αλλά και των δυσκολιών ρευστοποίησης εμπράγματων εξασφαλίσεών τους.

Αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει τα επιτόκια σε περαιτέρω άνοδο, καθώς τα μεγαλύτερα εποπτικά κεφάλαια αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των τραπεζών.

Ο διευθυντής του τμήματος Ανάλυσης και Ερευνών της Hellastat, Χρήστος Γιαννακόπουλος, στην ομιλία του περιέγραψε λεπτομερώς τη σχέση των ελληνικών ΜΜΕ με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ετήσια επισκόπηση της Hellastat για 30 χιλιάδες επιχειρήσεις, υπολόγισε ότι ο τοκοφόρος δανεισμός των τελευταίων αυξάνεται με φθίνοντες ρυθμούς την τελευταία τετραετία, αλλά ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους αυξάνεται ταχύτερα από τον ρυθμό αύξησης των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο κρίνεται το περιθώριο περαιτέρω δανεισμού των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς σημαντικό μέρος αυτών δεν εμφανίζει τραπεζικές υποχρεώσεις.