ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ΑΕΓΕΚ προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ με καταβολή μετρητών, για την άντληση 64,8 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά, θα προτείνει η διοίκηση της τεχνικής εταιρείας κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιείται στις 12 Ιανουαρίου. Μάλιστα, οι τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς προτίθενται να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι στόχος είναι η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και η μείωση των οικονομικών της υποχρεώσεων. Γι’ αυτό τον λόγο προτείνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη. Τα κεφάλαια ύψους 64.813.876,80 ευρώ που θα αντληθούν, θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και συγκεκριμένα: Ποσό ύψους 50.000.000,00 ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και ποσό 14.813.8 76,80 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως. Κατά τη διοίκηση αναμένεται άμεσο όφελος της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού βελτιώνοντας την κερδοφορία της εταιρείας.

Παράλληλα, ο όμιλος αναμένει εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2007 να μειώσει τις υποχρεώσεις του με πρόσθετο συνολικό ποσό της τάξεως των 110 εκατ. ευρώ που θα προέλθει κυρίως από εκποίηση μη λειτουργικών παγίων. Συγκεκριμένα η ΑΕΓΕΚ έχει λάβει προσφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ για το κτήμα Μέρλιν στην Κέρκυρα και έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο που αφορά σε απομείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας μέσω υποκατάστασης σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 30 εκατ. ευρώ των Κεντρικών Γραφείων στο Μαρούσι. Πρόσθετες εισροές εντός του πρώτου διμήνου του 2007 αναμένεται να προκύψουν από την είσπραξη της επιδότησης και επιστροφή ΦΠΑ του Αστακού ύψους 15 εκατ. ευρώ και 8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και από πώληση άλλων ακινήτων της εταιρείας.

Μειωμένο επιτόκιο στα καταναλωτικά της ΑΤΕbank

Με μειωμένο επιτόκιο προσφέρονται για το διάστημα των εορτών τα καταναλωτικά δάνεια της ΑΤΕbank, παρά την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ. Το δάνειο εορτών της ΑΤΕbank, ποσού από 1.000 έως 10.000 και διάρκειας αποπληρωμής έως πέντε έτη, θα διατίθεται από τα καταστήματα της τράπεζας μέχρι τις 31/1/2007, με επιτόκιο κυμαινόμενο 8,90%, ανεξάρτητα από το ποσό του δανείου (πλέον 0,60% που αντιστοιχεί στην εισφορά του Ν.128/75). Εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, η έναρξη αποπληρωμής μπορεί να ξεκινήσει μέχρι και 6 μήνες μετά τη χορήγησή του. Επιπλέον όλοι οι δανειολήπτες του νέου προϊόντος θα συμμετέχουν σε κλήρωση που θα γίνει στις 15/02/2007 και σε τρεις τυχερούς η ΑΤΕbank θα εξοφλήσει για λογαριασμό τους τη συνολική τους οφειλή.