ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΚτΠ στις θαλάσσιες μεταφορές

Με αφορμή την παράταση που δόθηκε για υποβολή προτάσεων και τις τροποποιήσεις στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, θα παρουσιάσουμε, σήμερα τα κυριότερα σημεία της Δράσης: «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

Η δράση εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της εμπορευματικής ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω της υιοθέτησης των συστημάτων ευφυών μεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ενδεικτικά μπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Ενημέρωση επιβατών πριν από την αναχώρηση (προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων, ώρες απόπλου / κατάπλου, δυνατότητες συνδυασμού δρομολογίων και γενικά μέσων για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισμών στον επιθυμητό χρόνο κλπ.)

– Ενημέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναμική ενημέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου/κατάπλου κλπ.).

– Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών.

– Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων – πολίτη – τρίτων μερών.

– Συνδυασμένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού.

– Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιρειών, που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του λιμένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (διασύνδεση των λιμένων με χερσαία δίκτυα).

Οι υπηρεσίες που προτίθενται να υλοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να αναλύονται επαρκώς και τεκμηριωμένα στην Πρόταση που θα υποβάλλουν.

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής.

– O κύκλος εργασιών και το ενεργητικό τους εμπίπτουν σε συγκεκριμένα όρια (κύκλος εργασιών<50.000.000 ευρώ ή ενεργητικό <43.000.000 ευρώ).

– O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι μικρότερος ή ίσος των 250 ατόμων.

– Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των δεκατριών (13) μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης). Η επιχείρηση δηλώνει στην Πρότασή της:

– τη σχετική ημερομηνία έναρξης του έργου, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της Πρότασης,

– τη σχετική ημερομηνία λήξης του έργου.

Κάθε επενδυτική Πρόταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δύο φάσεις υλοποίησης:

– Εντός χρονικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας δέκα (10) μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να καταστεί δυνατή η λειτουργία των τμημάτων του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί (Α΄ Φάση).

– Με την παρέλευση της Α΄ φάσης του έργου και για χρονικό διάστημα μέγιστης διάρκειας τριών (3) μηνών, θα πρέπει να προβλέπεται η δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να αναπτυχθούν μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης (Β΄ Φάση). Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν την επένδυση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του ενισχυόμενου έργου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαμβάνεται το κόστος των σημαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και αφορούν:

– επενδύσεις σε πάγια (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρμογών λειτουργικού και εξειδικευμένου λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας κλπ.) και

– σε άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους που δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις – εφόσον πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της επιχείρησης στη συγκεκριμένη εμπορική έκθεση).

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

– Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού

– Δαπάνες Λογισμικού

Υπηρεσίες Συμβούλων

– Ενέργειες Προώθησης / Προβολής

– Δαπάνες Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

– Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

– Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και πριν από τη λήξη του έργου

Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενη πρόταση θα είναι ίσο με:

– το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση,

– το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μεσαία επιχείρηση.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ, κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ (ήτοι το 50% του μέγιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ή τα 400.000 ευρώ (ήτοι το 40% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 300.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2007.