ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ναι» στη συγχώνευση Lannet – Telepassport

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της Lannet, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου, η συγχώνευση με απορρόφηση της Telepassport. Με βάση τις αποτιμήσεις των δύο εταιρειών, η εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής έχει ως εξής: Κάθε μέτοχος της Telepassport θα λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή του που ακυρώνεται, 2,50410071764947 αριθμό μετοχών της Lannet. Οι μέτοχοι της Lannet θα λάβουν για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή που κατέχουν, ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ, μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ. Προκειμένου οι μέτοχοι της απορροφώσας να διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και η ονομαστική αξία της μετοχής της απορροφώσας να στρογγυλοποιηθεί σε αξία 0,68 ευρώ ανά μετοχή, θα γίνει κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, της απορροφώσας ποσού 992.510,72 ευρώ.