ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση του δανεισμού μικρών επιχειρήσεων

Κλείνουμε τη χρονιά με την παρουσίαση του Προγράμματος που ενδιαφέρει τις περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις έχουν μειωμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και σοβαρό πρόβλημα υψηλού κόστους χρηματοδότησης. Το πρόβλημα αυτό δημιουργεί για τις επιχειρήσεις ένα διαρκές ανταγωνιστικό μειονέκτημα, και έναντι των άλλων επιχειρήσεων της Ε.Ε., αλλά και έναντι των ελληνικών μεγάλων επιχειρήσεων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα προκήρυξε από 1ης Σεπτεμβρίου, τη Δράση 2.10.2, με τίτλο «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Η Δράση υλοποιείται με Τελικό Δικαιούχο την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και αφορά την ενίσχυση για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι συμβάσεις αυτές θα είναι υποχρεωτικά εγγυημένες σε κάποιο ποσοστό τους από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Παρόλο που το Πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί και διαφημιστεί αρκετά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιχειρηματίες αντιμετώπισαν την άγνοια των αρμοδίων τραπεζικών υπαλλήλων. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος.

Η Δράση 2.10.2 απευθύνεται σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα, απασχολούν έως 20 εργαζόμενους και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι της δράσης είναι:

– Να αυξηθεί ο βαθμός πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

– Να μειωθεί το κόστος δανεισμού των μικρών επιχειρήσεων, πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους.

– Να συνδεθεί η επιδότηση του κόστους δανεισμού με την παροχή εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ, γεγονός που θα συντελέσει στην ανάδειξη του ΤΕΜΠΜΕ ως κεντρικού οργανισμού υποβοήθησης της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την 31/12/2008, καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της πράξης και της καταβολής της επιδότησης στους Τελικούς Αποδέκτες.

Καταληκτική ημερομηνία για την ενεργοποίηση των δανειακών συμβάσεων των Τελικών Αποδεκτών είναι η 31/10/2008.

Για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, επιλέξιμα είναι τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί έως την 31/10/2008, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των παγίων από την επιχείρηση.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται αρχικά σε 20.000.000 ευρώ.

Το 100% του προϋπολογισμού αφορά δημόσια χρηματοδότηση του κόστους δανεισμού των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων.

Ολα τα δάνεια και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που θα λάβουν την επιδότηση αυτή, θα λάβουν ταυτόχρονα και την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.).

Επισημαίνεται ότι η ανώτατη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.), που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Εχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

– Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-ΕΜΕ.

– Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ.

– Συνάπτουν δανειακή σύμβαση (ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παροχής εγγυήσεων αυτής.

– Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.

Η Δράση 2.10.2 αφορά την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που είναι εγγυημένα σε κάποιο ποσοστό τους από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν ταυτόχρονα με την αίτηση επιδότησης, να αιτούνται την εγγυοδοσία της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που:

– έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,

– είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,

– έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και λήξη και

– αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός εγγυημένα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό αντικείμενο επένδυσης.

Εξαιρούνται, δηλαδή δεν είναι επιλέξιμα:

1. Δάνεια που συνδέονται με ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης.

2. Δάνεια που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με εξαγωγική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του Προγράμματος.

Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιμο είναι 10.000 ευρώ.

Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι 400.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, τέσσερις (4) μονάδες επιτοκίου.

Το ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται, με βάση τους όρους και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής της δανειακής σύμβασης, κατά τη στιγμή ενεργοποίησης της δανειακής σύμβασης, (δηλαδή με την πρώτη εκταμίευση δανειακού κεφαλαίου).

Σημειώνεται ότι η επιδότηση δεν επιδέχεται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης προσαρμογής λόγω μεταβολών στους όρους δανεισμού. Κάθε αύξηση του κόστους δανεισμού κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου επιβαρύνει αποκλειστικά τον Τελικό Αποδέκτη.

Δεν επιτρέπεται η μείωση, κράτηση ούτε μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να επιφέρει μείωση του ποσού της επιδότησης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκχώρηση της επιδότησης στην τράπεζα, αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση της σχετικής δανειακής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, στις Τράπεζες ή Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης της επιλογής τους.