ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΛΥΣΙΔΑ

Επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρείας, στις 10.00, στην έδρα της εταιρείας, 14 χλμ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου, Θέρμη Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κεφαλαίων αναπροσαρμογής παγίων. 2. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου. 2. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΕΗ

Εκτακτη γενική συνέλευση, των μετόχων -πλην των μετόχων της μειοψηφίας- της εταιρείας, στις 13.30, στα γραφεία της εταιρείας, Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του διευθύνοντος συμβούλου, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων μελών.

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Επαναληπτική γενική συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, στις 16.00, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσθήκη διατάξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Εγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Εγκριση αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 15.30, στην έδρα της εταιρείας, 18ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 2. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. 3. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.