ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Οπως αναμενόταν, από τα Περιφερειακά Προγράμματα όλης της χώρας, προκηρύχθηκε η Δράση για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του τριτογενούς τομέα. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης, τονίζεται ότι η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.

Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια στους τομείς Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, πλην των τουριστικών καταλυμάτων, και θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν:

– Στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων

– Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

– Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

– Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

– Στη μείωση της εποχικότητας

– Στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας (για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα ΠΚΠ Interreg ΙΙΙ)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι συνολικοί πόροι πoυ θα διατεθούν από τo ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση γι’ αυτή τη Δράση, ανέρχονται στα τετρακόσια τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (403.700.000), τα οποία ανάλογα με το ενδιαφέρον μπορεί να φτάσουν το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννιά εκατομμυρίων ευρώ (499.000.000).

Για τις ανάγκες του Προγράμματος, η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε κάθε Γεωγραφική Ζώνη παρουσιάζονται στους πίνακες. Στις Ζώνες Α΄ και Β΄ περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες που αναφέρονται στους πίνακες, εξαιρουμένων των δήμων/ κοινοτήτων τους που ανήκουν στη Ζώνη Γ΄.

ΖΩΝΗ Γ΄: Περιλαμβάνονται όλα τα νησιά της επικράτειας με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και Ορεινοί ΟΤΑ (των οποίων περισσότερο από το 50% της επιφάνειας βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων).

Προϋποθέσεις συμμετοχήςΒ>

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβάλουν επενδυτική πρόταση, πρέπει:

(i) Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το ημερολογιακό έτος 2006.

(ii) Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

(iii) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

α) Για τις Ζώνες Α΄ και Β΄: από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000).

β) Για τη Ζώνη Γ΄: από δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ) μέχρι πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000).

(iv) Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

(v) Να έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

(vi) Να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και να έχουν επιλέξιμο από το Πρόγραμμα κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ).

(vii) Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή ΕΠΕ, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μεικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των εμπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.

Ορια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος:

α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται εντός των εξής ορίων:

– Για τις Γεωγραφικές Ζώνες Α΄ και Β΄: τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000).

– Για τη Γεωγραφική Ζώνη Γ΄: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000).

β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης της Προκήρυξης μπορεί να προτείνει και να υλοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το παραπάνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Κριτήρια αξιολόγησηςΒ>

Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη του Προγράμματος οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με την:

– Επιχειρηματική ικανότητα του φορέα της επένδυσης

– Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής

– Βιωσιμότητα του φορέα της επένδυσης

– Συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην αύξηση της Απασχόλησης

– Αρτιότητα και Πληρότητα της επενδυτικής πρότασης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 26 Ιουνίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων καθορίζεται, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρησης, από 17/9 έως 11/10.

Επειδή η προκήρυξη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά και τα Προγράμματα που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα με Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Κύπρο, θα επανέλθουμε και σε επόμενα άρθρα με περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες.