ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ έπληξε την Τεχν. Ολυμπιακή

Μειωμένος κατά 11,1% εμφανίζεται κατά το πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών της Τεχνικής Ολυμπιακής, καθώς διαμορφώθηκε σε 925,51 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους 66 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 53,75 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Βασικός λόγος για την εμφάνιση ζημιών σε επίπεδο ομίλου ήταν η συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ, την οποία καλείται να διαχειριστεί επιτυχώς η TOUSA (Technical Olympic USA), θυγατρική του ομίλου στον κλάδο της ανάπτυξης κατοικιών.

Αντίστοιχα, ζημία ύψους 294.000 ευρώ εμφανίζουν και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, έναντι κερδών ύψους 3,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αυτό προέκυψε έπειτα από μία μεταβολή που ανακοίνωσε η εταιρεία στον ισολογισμό της. Συγκεκριμένα, καταχώρισε εν τέλει ποσό ύψους 4,24 εκατ. ευρώ στο κονδύλι «Αποθεματικά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση των ιδίων κεφαλαίων και όχι μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης», ακολουθώντας τα ΔΛΠ.