ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός Χ.Α. Αλουμίνιον και Δέλτα Project

Τη μεθεπόμενη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2007, αναμένεται να διαγραφούν -σύμφωνα με πληροφορίες- από το ταμπλό του Χ.Α. οι μετοχές του Αλουμινίου της Ελλάδος και της Δέλτα Progect, οι οποίες απορροφήθηκαν από τη Μυτιληναίος.

Η διοίκηση της Μυτιληναίος ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα σειρά παρουσιάσεων με πρώτο σταθμό το Λονδίνο, όπου θα συμμετάσχει στο road show που διοργανώνει η ΕΧΑΕ σε συνεργασία με το Bloomberg. Αμέσως μετά τα στελέχη του ομίλου θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη, όπου και θα έχουν επαφές με αμερικανικά επενδυτικά σπίτια.

Ο όμιλος με χθεσινή του ανακοίνωση τονίζει ότι σύντομα θα προχωρήσει σε ανάκληση των προβλέψεων για τα αποτελέσματα του 2007 και σε επανεκτίμηση αυτών.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, στις 30.4.2007 είχε προβεί σε πρόβλεψη σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της χρήσης 2007. Οι προβλέψεις αυτές έγιναν με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και βασίστηκαν σε γεγονότα που ήταν σε θέση να γνωρίζει κατά τον χρόνο σύνταξής τους (Δεκέμβριος 2006 – Ιανουάριος 2007) και σε εκτιμήσεις που προέκυπταν από τα δεδομένα της αγοράς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, ο όμιλος κατά τη χρήση 2007 εισήλθε σε φάση μετασχηματισμών που προβλέπουν μεταξύ άλλων: α) Τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης των θυγατρικών Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Progect από τη μητρική και β) την εισφορά σε δυο φάσεις του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών του στοιχείων στην Endesa Ηellas.

Να αναφέρουμε ότι ήδη έχει υλοποιηθεί ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη Αλουμίνιο Α.Ε. ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της Δέλτα Project και η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην Endesa Hellas Α.Ε., την κοινή εταιρεία του Ομίλου Μυτιληναίος και της ισπανικής Εndesa.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος θα είναι (επί 100%): i) 83,1911342153682% μέτοχοι της Μυτιληναίος, ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της Αλουμίνιον πλην της απορροφούσας Μυτιληναίος και iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της ΔΕΠΡΟ, πλην της απορροφούσας Μυτιληναίος. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10 ευρώ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 2,55 ευρώ εκάστη από 0,60 ευρώ.