ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου ύψους 41,4 εκατ. ευρώ από την S&B

Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται τη μεθεπόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η διαδικασία αυξήσεως κεφαλαίου με μετρητά ύψους 41,4 εκατ. ευρώ από την S&Β.

Η εισηγμένη στοχεύει να αντλήσει τα παραπάνω κεφάλαια προκειμένου να μειώσει τον δανεισμό της και να υποστηρίξει τις επενδυτικές της κινήσεις.

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με την έκδοση και διάθεση 10.356.440 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης 4 ευρώ εκάστη.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της S&B που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Ο Ομιλος της S&B εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 158 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009, εμφανίζοντας πτώση κατά 34% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 είχαν καταγραφεί οι υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της S&Β.

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ήταν λιγότερη κατά 72% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 82,5% σε σχέση με τα 10,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Οι δραστηριότητες του ομίλου διεθνώς έχουν επηρεαστεί από τις δυσμενείς εξελίξεις στη μεταλλουργία (χάλυβας, χυτήρια, σιδηρομετάλλευμα, αλουμίνιο) και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, τομείς οι οποίοι, παραδοσιακά, απορροφούν περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεων του ομίλου.

Η απότομη μείωση των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα της σημαντικά περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών, οι οποίοι, αντιδρώντας, στράφηκαν στην περικοπή της παραγωγής τους και επικεντρώθηκαν στη διαχείριση των αποθεμάτων τους ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στη μειωμένη ζήτηση.