ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας

Νέα παράταση έως και τις 15 Οκτωβρίου δόθηκε στα προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, των οποίων η υποβολή προτάσεων έληγε κανονικά τη Δευτέρα 14.09.09. Ετσι, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα κυριότερα σημεία των οδηγών των δύο προγραμμάτων γι’ αυτούς που δεν τα είχαν δει ή έχουν καθυστερήσει και πίστευαν ότι δεν προλαβαίνουν.

Κατ’ αρχήν, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν ιδιαίτερα επιχειρηματικές προτάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Καινοτομία: Μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). Η Καινοτομία που ενθαρρύνεται με το πρόγραμμα μπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη Τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί μία πρόταση καινοτομική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.

2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας: Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κ.τ.λ.

3. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αγορές χαμηλού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών.

4. Ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών νέων τεχνολογιών και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

5. Δημιουργία απασχόλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι: Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που δημοσιεύονται στον Οδηγό. Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Επίσης, εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο Νέοι-Νέες / Γυναίκες.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Verdure Capitals) με ποσοστό μέχρι 50% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Προϋπολογισμός

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, είναι τα ακόλουθα:

– Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000 ευρώ – 200.000 ευρώ.

– Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού: 30.000 ευρώ – 100.000 ευρώ.

– Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000 ευρώ – 80.000 ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% γενικά και 60% ειδικά για δραστηριότητες με έδρα σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001).

Για τις περιπτώσεις όπου το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

– Η δημόσια χρηματοδότηση δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

– Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

– Οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής). Κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, τυχόν υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου του συνολικού προϋπολογισμού γίνεται δεκτή και δεν αποτελεί λόγο μη εξέτασης της πρότασης. Σε καμία περίπτωση όμως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί και με τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες για:

– Εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις (μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

– Κτιριακά και διαμόρφωση Χώρων (μέχρι το 30% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

– Προβολή-προώθηση (μέχρι το 10% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού).

– Υπηρεσίες συμβούλων που αφορούν:

α) Τεχνική βοήθεια, επίβλεψη υλοποίησης του έργου (μέχρι 2.000 ευρώ), σύνταξη φακέλου υποβολής (μέχρι 1.500 ευρώ), έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

και β) Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχομένου).

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση των υλικών, των εμπορευμάτων, των προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 20.000 ευρώ, εκτός από τον τομέα των οδικών μεταφορών για τον οποίο δεν υφίσταται ο περιορισμός του παραπάνω ανώτατου ορίου.

Ας σημειωθεί ότι, με διορθωτική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης στις 20/7, επιπλέον των κωδικών δραστηριότητας που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, επιλέξιμοι είναι και οι ακόλουθοι:

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους.

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού.

Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο.

Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα.

Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.