ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Neoset: Κατέγραψε ζημιές ύψους 7,9 εκατ. ευρώ το 2011

Μείωση πωλήσεων και αυξημένες ζημίες κατέγραψε το 2011 η εταιρεία
Neoset, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επίπλων. Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο
περιορίστηκαν σε 41,94 εκατ. ευρώ, από 48,18 εκατ. ευρώ την
προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 13% σε ποσοστό
και κατά 6,24 εκατ. ευρώ σε αξία. Η επιχείρηση παρουσίασε μεικτά
κέρδη 13,87 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 15,97 εκατ. ευρώ το
2010 (-13,2%).

]Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν
ζημία 0,39 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,67 εκατ. ευρώ το 2010). Η Neoset
κατέγραψε ζημία προ φόρων 7,80 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι
αντίστοιχης ζημίας 4,24 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένη δηλαδή κατά
84,3%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων η καθαρή ζημία ήταν ύψους
7,89 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης ζημίας 4,36 εκατ. ευρώ το 2010,
αυξημένη δηλαδή κατά 81,1%. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (25,60
εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 31,9% του συνόλου των απασχολουμένων
κεφαλαίων (80,32 εκατ. ευρώ).


Πηγή: ΑΜΠΕ