ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκροή 115 εκατ. από άμεσες επενδύσεις στο πεντάμηνο

Καθαρή εκροή ύψους 115 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου έναντι καθαρής εισροής 458 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, η καθαρή εκροή ελληνικών κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό στο πεντάμηνο ανήλθε σε 423 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων ξένων για άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας ανήλθε σε 308 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 9,7 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εκροής 8,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 21,5 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 20,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2010) οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 20,6 δισ. ευρώ.

Σε ό, τι αφορά τον μήνα Μάιο, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από ξένους εμφάνισαν καθαρή εισροή 286 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 400 εκατ. ευρώ για την αγορά της εταιρείας Specifar Pharmaceuticals SA από την εταιρεία Watson Pharmaceuticals Inc. (ΗΠΑ). Οι άμεσες επενδύσεις τον μήνα Μάιο στο εξωτερικό από τους Ελληνες εμφάνισαν καθαρή εκροή 59 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.