ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα

Καλυμμένα αξιόγραφα

Στην έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους 300 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον περιθωρίου 2,00% ετησίως και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του προγράμματος έκδοσης, προέβη η Marfin Popular Bank στις 22/7/2011. Τα καλυμμένα αξιόγραφα έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από τη Moody’s Investors Services. Σύμφωνα με την τράπεζα, η εν λόγω έκδοση καλυμμένων αξιογράφων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ. Η έκδοση έγινε κατόπιν της σχετικής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το «κάλυμμα» των καλυμμένων αξιογράφων απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καλυμμένα αξιόγραφα έχουν γίνει δεκτά προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο αξιών της Ιρλανδίας.

Μηχανική

Την ανάκληση της απόφασης της γενικής συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μηχανική Α. Ε.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 92.906.513 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη. Ειδικότερα, σε 66.937.526 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη, και σε 25.968.987 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη.

Πλαίσιο

Μείωση εσόδων και αύξηση κερδών παρουσίασε η Πλαίσιο Computers στο α΄ εξάμηνο του 2011. Η εταιρεία ανακοίνωσε για τη συγκεκριμένη περίοδο ενοποιημένα έσοδα 157,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010 και αύξηση λειτουργικών κερδών (ΕΒΙΤDΑ) κατά 51,6% στα 6,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους (και δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 39 χιλ. ευρώ που ήταν στο α΄ εξάμηνο του 2010.

Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από τη μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η μείωση πωλήσεων ψηφιακών προϊόντων πλησίασε το 20%, ενώ οι κάμψη πωλήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

έφτασε το 10%. Οι πωλήσεις χαρτικών είναι εκείνες που άντεξαν περισσότερο παρουσιάζοντας κάμψη