ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, έχει προκηρυχθεί η δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις:

– Του ιδιωτικού τομέα με νομική μορφή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

– Ολων των κλάδων της οικονομίας (εκτός αυτών που αποκλείει ο Κανονισμός De minimis).

– Ολων των μεγεθών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

2. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένα. Απαιτείται η πρόσληψη ενός τουλάχιστον ερευνητή.

3. Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.

4. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών για διάστημα 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.

5. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει αυτής της προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την τελευταία τριετία μέχρι την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Προϋποθέσεις προσωπικού

1. Ιθαγένεια: οποιαδήποτε. Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας (ν. 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας», Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 17 «Ιθαγένεια της Ενωσης») εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

2. Τίτλοι Σπουδών.

3. Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4. Ως Τεχνικό προσωπικό νοούνται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).

5. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι στρατευμένοι υποψήφιοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την επιχείρηση, θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για εργαζόμενους που προέρχονται από κράτη, στα οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης. Τα σχετικά δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α) θα υποβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Περιοχές έρευνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – De minimis. Οι προτάσεις θα αφορούν τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος

Β. Επιστήμες της Ζωής

Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ε. Ενέργεια – Περιβάλλον – Μεταφορές

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%, ενώ το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης είναι:

Αμοιβές προσωπικού: Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου). Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος είναι:

– Ερευνητικό προσωπικό

Διδάκτορας 2.000-2.300 ευρώ.

– Τεχνικό προσωπικό

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/ΤΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο 1.800 – 2.000 ευρώ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου έως 1.700 – 1.900 ευρώ. Πτυχιούχος ΤΕΙ έως 1.600 – 1.800 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις κάθε κλάδου και το επιπρόσθετο κόστος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των συλλογικών συμβάσεων το αναλαμβάνει ο εργοδότης. Η επιχείρηση που θα επιχορηγηθεί πρέπει να αποδεικνύει με μισθολογικές καταστάσεις το πραγματικό κόστος για κάθε απασχολούμενο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Αν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ο υπολογισμός της επιχορήγησης του Προγράμματος προς την επιχείρηση βασίζεται στα μέγιστα ποσά που ήδη αναφέρθηκαν.

Εμμεσες Δαπάνες: Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του μισθολογικού κόστους (όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει των παραπάνω ορίων αμοιβών) των νέων ερευνητών και τεχνικών μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ.).

Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, ΦΠΑ της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμες.