ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ύφεση η βιομηχανία μεταφορικών μέσων

Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα κινείται το 2011 η βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, καθώς και η βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παρουσιάζοντας πτώση του όγκου παραγωγής το πρώτο πεντάμηνο του 2011, κατά 27,1% η πρώτη και κατά 19,7% η δεύτερη. Το 2010, η μείωση της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, είχε ανέλθει σε 7,4%, ενώ η αντίστοιχη της παραγωγής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ήταν 56,5%, καθώς συρρικνώθηκε δραματικά η παραγωγική δραστηριότητα του ναυπηγικού τομέα. Συγχρόνως, τα έσοδα των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων παραγωγής μεταφορικών μέσων, δηλαδή είτε μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, είτε λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, μειώθηκαν κατά 20%.

Επίσης, σε ποσοστό 75%, οι επιχειρήσεις κατέγραψαν επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Αυτά προκύπτουν από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία των ισολογισμών των 28 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής μεταφορικών μέσων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 517,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ώς τις 30 Ιουλίου 2011. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση του ισολογισμού της, ήταν ζημία 60,7 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα, 17 κερδοφόρες (60,7% του συνόλου) εμφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 13,5 εκατ. ευρώ και 11 ζημιογόνες (39,3%) παρουσιάζουν ζημίες ύψους 74,1 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές καθαρές ζημίες ύψους 60,7 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών ζημιών ύψους 103,6 εκατ. ευρώ, που είχαν παρουσιάσει οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις το 2009. Επομένως, σε σύγκριση με το 2009 τα καθαρά αποτελέσματα των 28 εταιρειών βελτιώθηκαν κατά 42,9 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη μείωση ζημιών κατά 62,1 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2010, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η υπό δημόσιο έλεγχο βιομηχανία αεροπορικού εξοπλισμού, η οποία αύξησε κατά 30,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (μεικτά αποτελέσματα +24 εκατ. ευρώ έναντι -22,5 εκατ. ευρώ το 2009 και αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων +8,4 εκατ. ευρώ έναντι -51,8 εκατ. ευρώ το 2009). Η εν λόγω βιομηχανία κατέγραψε ζημία προ φόρων 28 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι αντίστοιχης ζημίας 90,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Οι 28 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση των εσόδων κατά 20%. Συμπεριλαμβανομένης αυτής, οι 28 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση των εσόδων κατά 20%, αλλά βελτίωση των μεικτών κερδών κατά 43%. Επίσης, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έναντι αρνητικών το 2009 και μείωση των ζημιών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 70%. Αναλυτικότερα, οι 17 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 151,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,2% των συνολικών πωλήσεων των 28 μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία για τα δύο τελευταία έτη. Οι πωλήσεις των 11 ζημιογόνων ήταν ύψους 366,8 εκατ. ευρώ (70,8%).

– Δεκαπέντε επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

– Εξι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009 με καθαρά κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 ζημίες ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 11,1 εκατ. ευρώ.

– Πέντε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημίες 66,9 εκατ. ευρώ έναντι 113,7 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες έτσι κατά 46,8 εκατ. ευρώ.

– Δύο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009 με ζημίες 4,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ, λόγω εισροής έκτακτων εσόδων, έχοντας έτσι ωφέλεια της τάξεως των 10,6 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζονται κατά 20% μειωμένες (-126,4 εκατ. ευρώ) εξαιτίας πτώσης των πωλήσεων της πλειονότητας των επιχειρήσεων.