ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση επιτοκίων από την ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα, μετά την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25 της μονάδας, αύξησε τα επιτόκια βασικών καταθετικών της προϊόντων που αφορούν ευρείες ομάδες πελατών της.

Από την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα προβαίνει αντίστοιχα και σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις επιτοκίων σε ορισμένα μόνο δανειακά προϊόντα της. Ειδικότερα, όσον αφορά τα καταθετικά προϊόντα:

– Τα επιτόκια του λογαριασμού «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΣ PLUS», που απευθύνεται σε όσους εισπράττουν τη μισθοδοσία τους ή τη σύνταξή τους μέσω της Εθνικής Τράπεζας, διαμορφώνονται από 0,80% έως 1,75% ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού, με αυξήσεις που φθάνουν σε 0,50 της μονάδας.

– Ανάλογα αυξάνονται και τα επιτόκια των λοιπών καταθετικών πολυπροϊόντων που συνδέονται με τα επιτόκια του «ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡLUS».

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά συνδέονται με πλήθος εναλλακτικών παροχών και εκπτώσεων, όπως, για παράδειγμα, δυνατότητα υπεραναλήψεων και χορήγησης καταναλωτικών δανείων με μειωμένα επιτόκια.

Οσον αφορά τα δανειακά προϊόντα, η τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή κατά 0,25 της μονάδας των κυμαινόμενων επιτοκίων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν συνδέονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το επιτόκιο Euribor αναπροσαρμόζονται ισόποσα προς την αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (κατά 0,25 της μονάδας) έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των καταθετικών και δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

Και από Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναπροσαρμόζει από 16 Αυγούστου τα επιτόκια επιχειρηματικών χορηγήσεων ως εξής: βασικό επιτόκιο χορηγήσεων (ΒΕΧ) στο 9,25%, προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων (ΠΕΧ) στο 8,90%.

Επίσης, από 15.9.2011 αυξάνονται τα βασικά επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης κατά 0,25 μονάδες.