ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαβούλευση η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το σχέδιο νόμου που αφορά τα κίνητρα προσέλκυσης και εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του υπουργείου είναι η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης να αποτελέσει το κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα προσφέρονται δυνατότητες για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων στρατηγικής σημασίας. Οσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας προτάσεις, ιδέες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι απόψεις

Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Τα θεματικά πεδία δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είναι ενδεικτικά και κατά προτεραιότητα τα εξής: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και εφαρμογές αυτών, Βιοτεχνολογίες και Νανοτεχνολογίες με έμφαση εφαρμογών στα πεδία της βιοϊατρικής και της υγείας εν γένει, της αγρο-βιοτεχνολογίας και της διατροφής. Νανοτεχνολογίες και Τεχνολογίες Υλικών με έμφαση εφαρμογών στα πεδία των Χημικών και των Δομικών Υλικών (structural materials) και εφαρμογών ηλεκτρονικής και μικροηλεκτρονικής. Ανάπτυξη Καινοτόμων Ενεργειακών Εφαρμογών Περιβάλλοντος/διαχείρισης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης – αξιοποίησης απορριμμάτων/αποβλήτων. Δεν είναι επιλέξιμες για υπαγωγή στα κίνητρα επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ναυπηγικών εργασιών, βιομηχανίας άνθρακα και χάλυβα, συνθετικών ινών καθώς και επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών.

Η δέσμη προνομιακών μέτρων των οποίων θα τύχουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα αφορά:

– Επενδυτικό σχέδιο. Ως κόστος επενδυτικού σχεδίου νοούνται οι δαπάνες για: γη, κτίριο (αγορά ή ενοικίαση), μηχανολογικό εξοπλισμό, ειδικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό εργαστηρίων, λοιπό εξοπλισμό, αγορά μεταφορικών μέσων -πλην επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων- εξαγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με παραγωγική εγκατάσταση, η οποία έχει κλείσει ή θα έκλεινε αν δεν εξαγοραζόταν, απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, αγορά τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, τεχνολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκθέσεις.

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. Επιδοτούνται κατά 75% οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος απόκτησης του εξοπλισμού και η οποία συνάπτεται για την απόκτηση μηχανολογικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού και για διάρκεια μέχρι δέκα ετών με την προϋπόθεση ότι κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στον μισθωτή.

– Φορολογική απαλλαγή. Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενα κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά την πρώτη δεκαετία από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο αφορά πάγια στοιχεία ενεργητικού ή δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο φόρος εισοδήματος, από τον οποίο απαλλάσσεται η επιχείρηση, δύναται να φθάνει μέχρι 75% του κόστους της επένδυσης.

– Ενίσχυση απασχόλησης. Επιδοτούνται οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από το επενδυτικό σχέδιο και η παραπάνω επιδότηση συνίσταται στην κάλυψη, επί μια διετία, κατά 75% του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθαρών θέσεων απασχόλησης.

– Επιδότηση επιτοκίου. Επιδοτείται κατά 75% το επιτόκιο δανείου επένδυσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και όχι πέρα των δέκα ετών.