ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου από τη «Διακίνησις Α.Ε.»

Η εισηγμένη εταιρεία Ελγέκα κατέβαλε χθες το ποσό των 399.950 ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «Διακίνησις Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελγέκα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 400.000 ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη, προκειμένου το ως άνω κεφάλαιο να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της Ιδιας Συμμετοχής (25%) και την υλοποίηση επενδυτικού έργου της, το οποίο αφορά την επέκταση της αποθηκευτικής της δυνατότητας με την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού σε υφιστάμενες μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου του Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1,865 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο της «Διακίνησις Α.Ε.» έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, βάσει της υπ’ αριθμ. 51951/ ΥΠΕ/ 5/01373/ Ε/Ν. 3299/ 16-11-2010 απόφασης υπαγωγής. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Ελγέκα ανέρχεται συνολικά σε 13.400.000 ευρώ διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη.