ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις σε μεταποίηση – εμπορία προϊόντων αλιείας

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για το μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ 2007-2013), σήμερα, θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία του.

Το μέτρο ενισχύει επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω δύο δράσεων:

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη του μέτρου, δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα:

– Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

– Επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ,

– Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

– Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου.

– Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

– Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

– Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

– Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.

– Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς.

– Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.

– Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

– Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

– Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.

Ενίσχυση – Προϋπολογισμός

Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το μέγεθος των Δικαιούχων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως εξής:

Περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης): Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης): Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά: νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: Στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης 50%. Στις Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης 40%. Σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 60%.

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις: Στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης 45%. Στις Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης 35%. Σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 55%.

Για Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ: Στις Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης 30%. Στις Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης 20%. Σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 50%.

Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού: Σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 40%.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από Ιδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή / και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη του μέτρου, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 1.500.000 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Προτάσεις υποβάλλονται έως την 31η Ιουλίου 2012.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο των δύο δράσεων του μέτρου ενισχύονται ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Ιδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

– Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή

– Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

– Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

– Ιδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχομένων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια.

– Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

– Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή και την ενθάρρυνση κατανάλωσης συναφών προϊόντων.