ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 1.700 ευρώ ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός σε δωδεκάμηνη βάση στη ΔΕΗ

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη της μισθοδοσίας και του σχετικού κόστους της ΔΕΗ έδωσε χθες στη δημοσιότητα η επιχείρηση, κίνηση που συνδέεται με τη δρομολογούμενη ένταξη και των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Από αυτά προκύπτει ότι η επιχείρηση το διάστημα 2009-2012 μείωσε τις δαπάνες μισθοδοσίας από τα 1,7 δισ. ευρώ στο 1 δισ. ευρώ, μείωση που υπερβαίνει το 41%. Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από τα στοιχεία της εξέλιξης της μισθοδοσίας τεκμηριώνεται μια πολύ σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του ομίλου, με παράλληλη βελτίωση των παρεχομένων προς τους καταναλωτές υπηρεσιών.

Κατά την ίδια περίοδο η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, ο δε μέσος μισθός αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων αποζημιώσεων, όπως υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και εκτός έδρας αποζημιώσεις.

Παρά την παράλληλη σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων, που δεν αντικαθίσταται (με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη), η υλοποίηση εσωτερικών δράσεων εξορθολογισμού απέφερε, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, πρόσθετη βελτίωση της παραγωγικότητας με τη μείωση των συνολικών ωρών υπερωρίας και βάρδιας.

Συμπερασματικά, αναφέρει η ΔΕΗ σε σχετική της ανακοίνωση, η μείωση του κόστους μισθοδοσίας αποτελεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων, του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και των υπερωριών και βαρδιών.

Η εν λόγω σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του ομίλου αποτυπώνεται και στην αναλογία του κόστους μισθοδοσίας ως προς τον κύκλο εργασιών, που μειώθηκε από 24,7% σε 19,9% μεταξύ 2009 και 2011 και περαιτέρω σε 15,2% για το α΄ τρίμηνο του 2012.

Σημειώνει δε ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας της εταιρείας καλύπτει το μεγαλύτερο μέγεθος της απόκλισης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με ανταγωνίστριες εταιρείες που ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2008 από ξένο συμβουλευτικό οίκο (Booz|Allen|Hamilton) στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2008-2014.

Επιπρόσθετα, παρά τις εν λόγω δραστικές μειώσεις, ο όμιλος κατάφερε παράλληλα να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όπως είναι, για παράδειγμα, η ποιότητα της προσφερόμενης ενέργειας, μειώνοντας μεταξύ των ετών 2010 και 2011:

– τον μέσο ετήσιο χρόνο διακοπής ανά πελάτη λόγω βλάβης κατά 9%, από 121 λεπτά σε 110 λεπτά, και

– το πλήθος διακοπών ανά 100 χλμ. δικτύου στη χαμηλή τάση κατά 12%, από 41 το 2010 σε 36 το 2011.

Οπως σημειώνεται, η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΗ επέτρεψε την απορρόφηση από την ίδια την εταιρεία σημαντικού μέρους πολύ μεγάλων εξωγενών αυξήσεων στο κόστος της ενέργειας, που διαφορετικά θα είχαν μετακυλισθεί στον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις.

«Ο όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους Ελληνες καταναλωτές και την εθνική οικονομία σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς και με πλήρη σεβασμό των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση της επιχείρησης.