ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση των πολιτιστικών ενεργειών από Ε.Ε.

Από την Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοινώθηκαν νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο στήριξης του προγράμματος «Πολιτισμός 2007-2013».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους που να βασίζεται σε μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δημιουργών, των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών οργανισμών στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:

– Ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού.

– Ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων.

– Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη του προγράμματος «Πολιτισμός»:

Σκέλος 1: Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις με επιχορήγηση των πολιτιστικών οργανισμών, ώστε να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το σκέλος αυτό χωρίζεται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν «πολυετή σχέδια συνεργασίας», σχέδια συνεργασίας διάρκειας μέχρι 24 μηνών, σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης και σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα, μέσω επιδότησης των λειτουργικών τους δαπανών.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία των «πολυετών σχεδίων συνεργασίας» και των «ενεργειών συνεργασίας», οι οποίες ανήκουν στο πρώτο σκέλος της πρόσκλησης.

Οπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, σκοπός αυτού του σκέλους είναι να βοηθήσει διάφορους οργανισμούς, όπως θέατρα, μουσεία, επαγγελματικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, πολιτιστικά ινστιτούτα και δημόσιες αρχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πολιτισμός», να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων και να επεκταθεί η πολιτιστική και καλλιτεχνική τους εμβέλεια σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας από τρία έως πέντε έτη)

Στόχος αυτής της κατηγορίας είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς δεσμούς, ενθαρρύνοντας έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς φορείς από έξι τουλάχιστον επιλέξιμες χώρες να συνεργαστούν σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο προκειμένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες για διάστημα τριών έως πέντε ετών.

Η αιτούμενη επιδότηση πρέπει να κυμαίνεται από 200.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ ανά έτος και η κοινοτική στήριξη δεν θα ξεπερνάει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης.

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως 24 μήνες)

Η δεύτερη κατηγορία αφορά δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς, συνεργαζόμενοι σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο, από τρεις τουλάχιστον επιλέξιμες χώρες για μέγιστο διάστημα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται σε δράσεις που προωθούν μέσα μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Η αιτούμενη επιδότηση πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Κριτήρια χορήγησης

Η χορήγηση επιδότησης δεν εξαρτάται μόνο από την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και επιλογής, αλλά καθορίζεται και από τα κριτήρια χορήγησης.

Τα κριτήρια χορήγησης μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

1. Βαθμός στον οποίο το σχέδιο μπορεί να παράγει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

2. Συνάφεια των δράσεων προς τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος.

3. Βαθμός στον οποίο οι προτεινόμενες δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται επιτυχώς.

4. Ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ του συντονιστή και των συνδιοργανωτών.

5. Βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες μπορούν να παράγουν αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουν τους στόχους του προγράμματος.

6. Βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα των προτεινόμενων δράσεων κοινοποιούνται και προβάλλονται δεόντως.

7. Βαθμός στον οποίο οι δράσεις μπορούν να παράγουν το κατάλληλο επίπεδο βιωσιμότητας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2012.

Επιλέξιμες δράσεις, φορείς και χώρες

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» υποστηρίζει σχέδια, οργανισμούς και δραστηριότητες προώθησης και έρευνας σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, εκτός του οπτικοακουστικού για τον οποίο υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που καλείται ΜΕDΙΑ. Στο πρόγραμμα «Πολιτισμός» μπορούν να υποβάλουν πρόταση όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον ενεργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με πολιτιστικό προσανατολισμό.

Οι επιλέξιμοι φορείς πρέπει: να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομικό καθεστώς, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι στον πολιτιστικό τομέα (πολιτιστικός τομέας και δημιουργικοί τομείς) και να έχουν την έδρα τους σύμφωνα με τον νόμο σε κάποια από τις επιλέξιμες χώρες. Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για έγκριση επιδότησης.

Οι επιλέξιμες για το εν λόγω πρόγραμμα χώρες είναι οι ακόλουθες:

– τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία),

– οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν),

– οι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρες (Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), Σερβία και Μαυροβούνιο.

Οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) ενδέχεται να καταστούν επιλέξιμες στο μέλλον, με την επιφύλαξη της σύναψης μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή εκάστης των χωρών αυτών στο πρόγραμμα.