ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε μετοχικό και διοικητικό διαχωρισμό προχώρησε ο όμιλος EFG

Στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό προχώρησε η τράπεζα Eurobank από τον όμιλο της EFG, ύστερα από απαίτηση των ελβετικών εποπτικών αρχών, για πλήρη διαχωρισμό -μετοχικό και διοικητικό- μαζί με τον λογιστικό και τον διαχειριστικό.

Η εξέλιξη επιβλήθηκε προκειμένου οι ελληνικές δραστηριότητες και η εκάστοτε αξιολόγηση του ελληνικού κινδύνου να μην επηρεάζουν τις δραστηριότητες του ομίλου EFG στον χώρο του private banking διεθνώς. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επέβαλε την επέκταση του διαχωρισμού και σε μετοχικό επίπεδο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, θα ήταν επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους η λογιστική ενοποίηση, σε αντίθεση με το αίτημα των εποπτικών αρχών για πλήρη διαχωρισμό.

Εταιρικά σχήματα συλλογικής μετοχικής δραστηριοποίησης των νέων μετόχων δεν θα ήταν δυνατόν να προκριθούν, καθώς αφενός η σύμπραξη μετόχων με ποσοστό άνω του 33,3% θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτική υποβολή δημόσιας προσφοράς για το σύνολο των μετοχών και αφετέρου για κανονιστικούς λόγους θα υπήρχε και πάλι το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η ενοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μετά τον διαχωρισμό, ο όμιλος EFG, που κατέχει σήμερα το 44,70% των κοινών μετοχών της Eurobank, ανακατένειμε με μεταβίβαση που πραγματοποιήθηκε χθες ποσοστό 43,55% στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο ίδρυμα John S. Latsis Public Benefit Foundation, έτσι ώστε κάθε ένας από τους διάδοχους μετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4%, ενώ ο όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%.

Η ανακατανομή, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου είναι «φυσική και αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαδοχής γενεών και της ενηλικίωσης νεότερων μελών» της οικογένειας Λάτση, επισπεύσθηκε «προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εποπτικές αρχές».

Κατά συνέπεια, ο τραπεζικός όμιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου EFG, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια του ομίλου EFG παραιτούνται από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Αντίστοιχα, παραιτήθηκαν τα μέλη του ομίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του ομίλου EFG. Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλαν χθες τις παραιτήσεις τους από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας τα μέλη που κατέχουν θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια του ομίλου ΕFG.

Πρόκειται για την κ. Αννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση, αντιπρόεδρο του Δ.Σ., και τους κ. Σπύρο Ι. Λάτση, Φώτιο Σ. Αντωνάτο και Περικλή Π. Πεταλά και Εμμανουήλ Μπουσετίλ, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Αντίστοιχα, την παραίτησή του από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EFG Luxembourg υπέβαλε και ο πρόεδρος της Eurobank Ευθύμιος Χριστοδούλου. Εντός των ημερών, η Eurobank θα συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών.

Η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι «οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συγκυρία. Με τη στήριξη των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη στήριξη των πελατών της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας».