ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απελευθέρωση αγορών εισηγείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την απελευθέρωση σειράς αγορών, οι οποίες διέπονται από αναχρονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο, εισηγείται εμμέσως πλην σαφώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη γνωμοδότηση που εξέδωσε εν όψει της αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα. Η σχετική διαδικασία αναμόρφωσης του Αγορανομικού Κώδικα έχει ξεκινήσει από πέρυσι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες αλλαγές θεωρείται επίσης ότι θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ακρίβειας.

Το κύριο κομμάτι της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά την απάλειψη των διατάξεων που σχετίζονται με:

α) Τον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός μεν, είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Οπως σημειώνει η Επιτροπή, νομοθετικές – κανονιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιδιώκεται περιορισμός παραγωγής και διάθεσης απαγορεύονται ρητά με βάση τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

β) Την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από μία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση – περιορισμό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Οι περιορισμοί αυτοί, πέρα από το γεγονός ότι είναι μη συμβατοί με το δίκαιο του ανταγωνισμού, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών.

γ) Την απαγόρευση των εξαγωγών, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση μεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαμόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.

δ) Την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων ή μη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους ως ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιμημένα, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άμεσο περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Τον καθορισμό κατώτατης τιμής, της διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο κάθε αγαθού που παράγεται στη χώρα ή εισάγεται, δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισμό του ανταγωνισμού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς.

στ) Τον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς πραγμάτων, καθώς η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές θα συμβάλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιμών.