ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε «Τρόπαια Συμμετοχική» μετονομάζεται η Σάνυο

Την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Σάνυο. Οπως δήλωσε στην «Κ» εκπρόσωπος της διοίκησης, η διαγραφή του ονόματος έγινε καθώς δεν υφίσταται πλέον εμπορικά ο προηγούμενος τίτλος της εταιρείας που συνεχίζει ωστόσο να δραστηριοποιείται στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εισηγμένης το α΄ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι των 5,0 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. H μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα κατά 1,32 εκατ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE λόγω της παύσης διαχείρισης των μη ιδιόκτητων ακινήτων του εμπορικού κέντρου, καθώς και των μειώσεων που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,98 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,57 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Οι ενοποιημένες ζημίες του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η επιβάρυνση οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ομίλου βάσει μελέτης ανεξάρτητου εκτιμητή. Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 12,39 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,03 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Οσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με ημερομηνία 30/06/2013, η διοίκηση υποστηρίζει ότι εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων. Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει τη συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.