ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 800.000 ευρώ η κερδοφορία της Διώρυγας Κορίνθου

Στο επίπεδο των 800.000 ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας «Διώρυγα Κορίνθου» για την παρελθούσα οικονομική χρήση έναντι πρόβλεψης 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη προέκυψαν από την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος περικοπών του κόστους και ελέγχου των δαπανών που υλοποιεί η διοίκηση που ανέλαβε τη διαχείριση της επιχείρησης από τα μέσα της οικονομικής χρήσης του 2011. Η μείωση του κόστους λειτουργίας στα 250.000 ευρώ μηνιαίως και σε ετήσια βάση στα 3 εκατ. οδηγούν τη διοίκηση στην εκτίμηση ότι τα λειτουργικά κέρδη στο τέλος της τρέχουσας χρήσης θα φθάσουν και πιθανότατα θα ξεπεράσουν το 1,5 εκατ. Η διοίκηση της «Διώρυγα Κορίνθου» έχει εκπονήσει και υποβάλει στα αρμόδια υπουργεία τεχνοοικονομικές μελέτες με τις οποίες αφενός ζητείται η συνδρομή για την ένταξη της Διώρυγας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και αφετέρου προτείνεται η επίλυση των προβλημάτων συντήρησης του καναλιού που πλέον είναι 120 ετών με τη διαπλάτυνση και εκβάθυνσή του.

Συγκεκριμένα, πρόθεση της Α.Ε. Διώρυγα της Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), είναι η συνέχιση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της εταιρείας, μέσω της ένταξης της Διώρυγας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΕΔΙΚ, η οποία διορίστηκε τον Μάρτιο 2011 με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κ. Μπαρκαγιάννη, θα διευκολύνει την υλοποίηση των μεγάλων έργων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της διώρυγας. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Διώρυγας Κορίνθου έτους 2013-16.