ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΑΠ: Άντλησε 200 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης

ΟΠΑΠ: Άντλησε 200 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.(ΟΠΑΠ) μέσω της έκδοσης ομολόγου, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται τρεις φορές, γεγονός που αντανακλά τη μεγάλη ζήτηση. Ο ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρέους και το «κυνήγι» των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την άντληση ρευστότητας με σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. Στην περίπτωση του ΟΠΑΠ, το επιτόκιο του ομολόγου ορίσθηκε στο 2,1%.

Η Τράπεζα Eurobank A.E., η ALPHA BANK Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 23.10.2020, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 611,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.