ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δράση για σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

drasi-gia-sygchroni-metapoiisi-sti-dytiki-ellada-561278773

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) ανακοινώθηκε 3η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στη δράση «Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη πρόσκληση 10.000.000 ευρώ. Επ’ ευκαιρία της νέας παράτασης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.
Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση παρέχει κίνητρα και επενδυτικά εργαλεία για τη στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσω της εναρμόνισης των στόχων της με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές – στόχους:

Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός: Αφορά τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτόμο και οικολογικό χαρακτήρα, καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ψηφιακή βιομηχανία: Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

Ενεργειακή αποτελεσματικότητα: Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής, αλλά και των προϊόντων τους.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς ενίσχυση είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

Δ1. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. Ε.Ε. 1407/2013: Αφορά επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Δ2. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. Ε.Ε. 1407/2013: Αφορά επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Δ3. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. Ε.Ε. 1407/2013: Αφορά επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Δ4. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014: Αφορά επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Δ5. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014: Αφορά επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Δ6. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014: Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν από την υποβολή της πρότασης (υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή το αργότερο πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης (υπό σύσταση επιχειρήσεις).

Επιλέξιμες δαπάνες 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να αφορούν επεμβάσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού καθώς και δαπάνες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός και το ποσοστό ενίσχυσης υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται:

Από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 65% για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού de minimis.

Από 20.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης από 45% έως 55% για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού Ε.Ε. 651/2014.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης. Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 24.3.2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.