ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες ύψους 1,15 δισ. ευρώ για τη Eurobank στη χρήση του 2013

zimies-ypsoys-1-15-dis-eyro-gia-ti-eurobank-sti-chrisi-toy-2013-2010173

Με ζημίες ύψους 1,15 δισ. ευρώ έκλεισε η χρήση του 2013 για την Eurobank. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα και στο δ΄ τρίμηνο του 2013 συνεχίστηκε η ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων (ανήλθαν στα 177 εκατ. ευρώ, έναντι 148 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο και 84 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο του 2012), ενώ βελτιωμένη ήταν η εικόνα της τράπεζας τόσο σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους όσο και τη σχέση δανείων προς καταθέσεις. Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του χαρτοφυλακίου δανείων η τράπεζα προχώρησε στο δ΄ τρίμηνο στην περαιτέρω ενίσχυση κατά 660 εκατ. ευρώ των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, κίνηση που οδήγησε στην αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση κατά 130 μονάδες βάσης σε 50%.

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε στα 77,6 δισ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων (προ προβλέψεων) ανήλθε σε 53,5 δισ., εκ των οποίων 45,0 δισ. ήταν δάνεια στην Ελλάδα και 8,5 δισ. δάνεια στο εξωτερικό. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 27,2 δισ. και αντιστοιχούσαν στο 51% του συνόλου των χορηγήσεων της Eurobank, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε 26,3 δισ., με τα στεγαστικά να αποτελούν το 35% και τα καταναλωτικά το 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 41,5 δισ. στο τέλος του 2013 (32,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 8,6 δισ. ευρώ στο εξωτερικό). Ως αποτέλεσμα της απομόχλευσης του ενεργητικού και της ενίσχυσης των καταθέσεων μετά και την ενσωμάτωση του Τ.Τ. και της Proton, ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 109,8% στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2013, από 140,4% που ήταν ένα χρόνο πριν. Η σταθεροποίηση του εγχώριου μακροοικονομικού κλίματος και η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ρευστότητας της τράπεζας από την εξαγορά του Τ.Τ. συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα κατά 50% έναντι του Ιουνίου 2012. Πιο αναλυτικά, η συνολική χρηματοδότηση μειώθηκε σε 17 δισ. στο τέλος του 2013, από 34 δισ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε σε 4,5 δισ. ενώ o δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται pro-forma σε 11,3% και 12,2% αντίστοιχα στο τέλος του 2013.