ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηellas Οnline: Κέρδη προ φόρων, με μειωμένα έσοδα το 2013

iellas-online-kerdi-pro-foron-me-meiomena-esoda-to-2013-2014727

Στο ποσό των 227,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της hellas online το 2013, από 240,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 5,5% (13,3 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 61% (ή περίπου 8,1 εκατ. ευρώ) στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των λειτουργικών εσόδων συγκρατήθηκε στο -2,1%.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 159 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,4 εκατ. ευρώ (-9,9%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στις σημαντικότερες μειώσεις συγκαταλέγεται η μείωση της πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 5,5 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης των διαδικασιών είσπραξης.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το 2013 ανήλθαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 68,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 64,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία αντιστάθμισε την απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών καθώς και σε μείωση τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των προμηθευτών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο του 2012, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 166,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένος κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 519.072 πελάτες, αύξηση 5,4% σε σχέση με το 2012 και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,1%.