ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», η οποία έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ που διέπει το Μέτρο, σε αυτήν την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπάρχουν πολλά σημεία ουσιαστικής απλοποίησης των όρων του, όπως:

– Για την ίδια συμμετοχή αρκεί αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων.

– Η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας).

– Η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

– Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στο πλαίσιο ενιαίας μελέτης.

– Η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

– Η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 – 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση να διατεθούν στις λοιπές κατηγορίες.

– Εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών της χώρας.

– Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

– στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά στη μίσθωση ακινήτου προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης.

– Στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές να περιοριστούν σε μία.

– Δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.

Περιορισμός του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.

– Δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

– Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Επιλέξιμοι τομείς

Το Μέτρο αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς:

1. Κρέας. Ενδεικτικά: ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μονάδων σφαγείων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών, μονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering), προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους.

2. Γάλα. Ενδεικτικά: ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός τυροκομείων, επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος, παραγωγής γιαούρτης, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα).

3. Αυγά – πουλερικά. Ενδεικτικά: ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση αυγά, μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών στο πλαίσιο καθετοποίησης των μονάδων, ίδρυση – εκσυγχρονισμός πτηνοσφαγείων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών, γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.

4. Διάφορα ζώα. Ενδεικτικά: ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασία μελιού, μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ., μονάδων αναπήνισης κουκουλιών, μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

5. Δημητριακά. Ενδεικτικά: ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών, νέων μονάδων αποφλοίωσης – επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών, μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας κ.λπ.

6. Ελαιούχα προϊόντα. Ενδεικτικά: εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ελαιολάδου, συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων, ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός σπορελαιουργείων.

7. Οίνος. Ενδεικτικά: ίδρυση, συγχώνευση, εκσυγχρονισμός οινοποιείων.

8. Οπωροκηπευτικά. Ενδεικτικά: α) εμπορία: ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών, ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας), β)μεταποίηση βιομηχανικής ντομάτας, πατάτας, φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, αξιοποίηση υπολειμμάτων κ.λπ.

9. Ανθη. Ενδεικτικά: ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών καθώς και νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης, ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων.

10. Ζωοτροφές. Ενδεικτικά: ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρως τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP, ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών κ.λπ.

11. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό. Ενδεικτικά: ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

12. Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Ενδεικτικά: ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και συγκεκριμένα:

– Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

– Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το μέτρο ενισχύει επενδυτικά σχέδια, ο προϋπολογισμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 100.000 ευρώ και 10.000.000 ευρώ. Το 80% των διαθέσιμων πιστώσεων θα διατεθούν σε επενδυτικά σχέδια ύψους 100.000 – 5.000.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 20% σε έργα 5.000.001 – 10.000.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% έως 65% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και το ύψος της επένδυσης.

Το Μέτρο είναι συνεχώς ανοικτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες, για τις οποίες παρέχει ενίσχυση το μέτρο, ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

5. Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

6. Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

7. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

8. Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ).

9. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

10. Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

11. Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

Επισημαίνεται ότι, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, η οποία θεωρείται και ημερομηνία έναρξης εργασιών.