ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους

Δύο προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, έχουν προκηρυχθεί και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον δύο προγράμματα επιμόρφωσης, τα βασικά στοιχεία των οποίων θα υπενθυμίσουμε σήμερα.

1ο πρόγραμμα

«2η Ευκαιρία». Πρόκειται για πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης για απολυμένους/ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών – Δομικών Υλικών.

H «2η Ευκαιρία» είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών, επιδοτούμενων με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και αφορά 6.000 απολυμένους/ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών – Δομικών Υλικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΔΕ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1η. Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται ο εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας. 

Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα.

Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.

Δράση 2η. Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα. 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί:

είτε να καταθέσει online την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/ και έπειτα ειδοποιείται μέσω email για την αποστολή των δικαιολογητικών, είτε να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα: 

1. Αίτηση συμμετοχής. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας.

4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους.

5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.

6. Πρόσφατη φωτογραφία.

2ο Πρόγραμμα

2. Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΔΕ, το πρόγραμμα αφορά τις εξής δύο δράσεις:

Δράση 1: «Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας».

Ο στόχος της Δράσης 1 είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για θεωρίες και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν:

• Να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

• Να έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής τους.

• Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους.

• Να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας.

Η συμβουλευτική θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτομο και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.

Δράση 2: «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας». Οπως αναφέρεται στη δημοσίευση της ΕΕΔΕ, η Δράση 2 αφορά την παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιεχόμενα του προγράμματος κατάρτισης στην ενότητα «Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές στην πράξη»:

• 8 Βήματα για να Εξάγω

• Οροι Παράδοσης (INCOTERMS)

• Οροι Πληρωμής

• Δίκτυα Διανομής

• Τελωνειακά και Φορολογικά Θέματα

• Ηλεκτρονικό Τελωνείο

• Συσκευασία και Labeling προϊόντων

• Τιμολογιακή Πολιτική

• Εξαγωγικό Marketing και Εκπόνηση Ερευνας Αγοράς

• Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις και Αποστολές

• Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών

• Υγιεινή και Ασφάλεια 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από όλες τις περιφέρειες της επικράτειας: εργαζόμενοι σε μικρομεσαία επιχείρηση ή αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες με στόχο τη διεθνοποίηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

Αίτηση συμμετοχής, επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, πρόσφατη φωτογραφία, υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα) ή στους συνεργαζόμενους φορείς.

Και τα δύο προγράμματα είναι ανοικτά για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.