ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Σελόντα με αύξηση κεφαλαίου και ομολογιακό

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης  της Σελόντα με αύξηση  κεφαλαίου και ομολογιακό

Κεφαλαιοποίηση δανείων 50,4 εκατ. ευρώ, αναζήτηση επενδυτών με στόχο την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20,1 εκατ. ευρώ, μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 0,30 ευρώ και πιθανότατα αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου με αυξημένο τον έλεγχο των τραπεζών σε αυτό είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας της Σελόντα με τις πιστώτριες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής και Γενική Τράπεζα). Η εταιρεία εκτιμά ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2015.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Σελόντα δηλώνει ότι «δεν μετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία συγχώνευσης με τη Νηρεύς». Το σενάριο αυτό, έτσι κι αλλιώς, είναι κάτι που προωθείται σε επόμενη φάση και όχι στην παρούσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που δημοσιοποίησε χθες η Σελόντα, ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 24 Ιουλίου 2014 προτείνονται τα ακόλουθα:

l  Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25.364.628,80 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1 ευρώ σε 0,30 ευρώ με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού που θα αξιοποιηθεί για την απόσβεση σωρευμένων ζημιών της εταιρείας.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δύο τρόπους: α) είτε κατά 50,4 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων δανείων είτε β) κατά 70,5 εκατ. ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης των κεφαλαιοποιούμενων απαιτήσεων κατά 50,4 εκατ. ευρώ και της καταβολής ποσού μέχρι 20,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά από έναν ή περισσότερους νέους επενδυτές. Οι επενδυτές θα λάβουν τις νέες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Και στις δύο περιπτώσεις καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να είναι 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τη μείωση και την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 61.270.555,20 ευρώ εάν επιλεγεί η πρώτη λύση και σε 81.370.555,20 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση.

Σε περίπτωση, πάντως, που επιλεγεί η δεύτερη λύση αλλά τελικά δεν εξευρεθούν επενδυτές ή τα κεφάλαια είναι λιγότερα από τα 20,1 εκατ. ευρώ, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης.

Εκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 105 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου δανεισμού της Σελόντα. Τα δάνεια θα είναι δεκαετούς διάρκειας, με επιτόκιο στα επίπεδα του Euribor πλέον περιθωρίου +4,25%, με περίοδο χάριτος 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης με κεφαλαιοποίηση των τόκων των πρώτων έξι μηνών και αποπληρωμή σε 17 άνισες δόσεις.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, η ανακοίνωση της Σελόντα αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές: «Στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επετεύχθη με τις πιστώτριες τράπεζες, προτείνεται η αναδιαμόρφωση και ενδεχομένως αλλαγή της σύνθεσης του παρόντος διοικητικού συμβουλίου». Υπάρχει δε η σημαντική επισήμανση ότι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αποτελεί η έγκριση από τη γενική συνέλευση της 24ης Ιουλίου των προηγούμενων θεμάτων (μείωση μετοχικού κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση δανείων και έκδοση ομολογιακών δανείων).