ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική Υφαντουργία: Προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες

Ελληνική Υφαντουργία: Προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες

Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για τη συνέχιση παροχής υποστήριξης με αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού βρίσκεται η «Ελληνική Υφαντουργία ΑΕ». Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, οι συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κύρια μέριμνα της διοίκησης του ομίλου παραμένει η διαρκής ανάληψη ενεργειών, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση όλων των επιχειρησιακών μονάδων του ομίλου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2013, η διοίκηση του ομίλου γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την από 24.11.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 25.11.2011, για τον λόγο ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

 Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά συνεδρίασή του στις 01/04/2014 και κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έθεσε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές της εταιρείας, λόγω του ότι η εταιρεία δεν δημοσίευσε εμπροθέσμως τις οικονομικές της καταστάσεις. Η αναστολή διαπραγμάτευσης ισχύει μέχρι σήμερα και θα αρθεί, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει την άρση των παραβάσεων.

 Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης ένταξης των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης και της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2013, δεν κατέστη δυνατό να ευδοκιμήσουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποβολή αιτήματος εξόδου των μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν στο χρονικό διάστημα του 2013, πέραν της διεθνούς και ελληνικής οικονομικής συγκυρίας και από τις επιπτώσεις που είχε η θεομηνία της 25.02.2013, που έπληξε τον νομό Πέλλας, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής υφάσματος denim του ομίλου, καθώς πλημμύρισαν οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες τόσο σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις όσο και σε εμπορεύματα. Η διοίκηση του ομίλου για τον περιορισμό των ανελαστικών δαπανών του συγκεκριμένου εργοστασίου, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του, μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επαναλειτουργία του.