ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 24,4 εκατ. ευρώ για τη Eurobank Properties το α΄ 6μηνο

kerdi-24-4-ekat-eyro-gia-ti-eurobank-properties-to-a-6mino-2038722

Στα 24,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι ζημιών 8,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη: Τα έσοδα από μισθώματα παρουσίασαν αύξηση κατά 20% (22,8 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων, προερχόμενα από νέες επενδύσεις.

Τα έσοδα από τόκους παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (4,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ), παρά την πτωτική τάση των επιτοκίων καταθέσεων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2014, λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων, προερχόμενα, κυρίως, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφάνισαν μείωση κατά 8% (1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων. Τα κέρδη του ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα εν λόγω κέρδη οφείλονται κατά ποσό 5,3 εκατ. ευρώ στις νέες επενδύσεις, ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 30ής Ιουνίου 2013 προέκυψε ζημιά ποσού 2,9 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 46% (2 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ), λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.