ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Αυξημένος κατά 26,3% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

Αύξηση κατά 26,3% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Intralot, το πρώτο εξάμηνο του 2014 και ανήλθε στα 905,5 εκατ. ευρώ έναντι 717,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 24,1 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών, χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, ύψους 63,8 εκατ. ευρώ, ανήλθε στα 969,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο του 2014, έφτασαν τα 89,5 εκατ. ευρώ από 97,7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Απαλλαγμένα από την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών, ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, ανήλθαν στα 98,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4%. Tα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ, χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, έφτασαν τα 28,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα -24,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 32,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 16%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, λόγω βελτιώσεων στη λειτουργία της εταιρείας.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 47,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) έφτασαν τα 16 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ήταν -3,3 εκατ. ευρώ.