ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (27/8/14)

syntoma-27-8-14-2041119

Πρόστιμα 29.500 ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα συνολικού ύψους 29.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εισηγμένες και φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Επίσης ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της HIG Luxembourg για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τη ΜΑΪΛΛΗΣ, με στόχο τη διαγραφή της μετοχής από το χρηματιστήριο. Ακόμη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέτεινε έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2014 την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Motor Oil για την Cyclon Ελλάς έπειτα από αίτημα της πρώτης.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εποπτικής αρχής του χρηματιστηρίου ενεκρίθη το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, με τη μορφή χωριστών εγγράφων, της εταιρείας MIG για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 251.835.900 ομολογιών έκδοσής της. Ακόμη ενεκρίθη η επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ», ώστε να παρέχει και τις επενδυτικές υπηρεσίες της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Αύξηση κερδών – πωλήσεων το α΄ 6μηνο για την Paperpack
Αύξηση κερδών και εσόδων ανακοίνωσε η Paperpack για το α΄ εξάμηνο του 2014, με τα μετά φόρων αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε κέρδη 625.000 ευρώ από κέρδη 530.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία το α΄ εξάμηνο 2014 πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 1,3 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια. Η εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα τέλους περιόδου ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 588.000 ευρώ. Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 29,86% σε σχέση με το 29,61% που παρουσίασε η εταιρεία την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. έναντι 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 856.000 ευρώ έναντι κερδών 788.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αποχώρησε από τη μεταλλουργική εταιρεία ΕΚΜΕ η εισηγμένη ΜΕΤΚΑ, καθώς αποφάσισε να πουλήσει το σύνολο των μετοχών που διέθετε. Συγκεκριμένα, μεταβίβασε τις μετοχές στις 25 Αυγούστου 2014 στην αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «Altafina Investments LTD» έναντι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αφορά 3.533.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,20 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΜΕ.

Σημειώνεται πως η εν λόγω συναλλαγή δεν θα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ.
Η θυγατρική του ομίλου Μυτιληναίου το α΄ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία ύψους (EBITDA) 32,7 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Συνεργασία Autotechnica Εμπορικής Rent
Yπεγράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Autotechnica Hellas ΑΤΕΕ και της Εμπορικής Rent Μακροχρόνιες Μισθώσεις Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η Autotechnica Hellas αναλαμβάνει να παρέχει κατά αποκλειστικότητα υπηρεσίες διαχείρισης στόλου (Fleet Management) στους πελάτες της Εμπορικής Rent. Τη σύμβαση, η οποία θα έχει τριετή διάρκεια, υπέγραψαν οι κ. Δημήτρης Μαγγιώρος αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Autohellas ATEE και Αναστάσιος Καρκαζής διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Rent. Ο στόλος των οχημάτων της Εμπορικής Rent που θα εξυπηρετούνται πλέον από τα καθετοποιημένα συνεργεία της Autotechnica Hellas, ξεπερνά τα 2.500 οχήματα.

Motor Oil: πρόσθετοι φόροι 4,26 εκατ. για το 2010
Φορολογική επιβάρυνση πλέον προσαυξήσεων συνολικού ύψους 4,26 εκατ. ευρώ λόγω λογιστικών διαφορών προέκυψε για τη Motor Oil από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2010.

Οπως διευκρινίζει σε χθεσινή της ανακοίνωση η εταιρεία, οι πρόσθετοι φόροι για τη χρήση του 2010 ανήλθαν στο ποσό των 2,45 εκατ. ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 1,81 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Motor Oil έχει ζητήσει τον περιορισμό του ποσού των προσαυξήσεων κατά 40% λόγω εφάπαξ καταβολής. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα ποσά που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο θα βαρύνουν τη χρήση 2014. Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη θα ανακοινώσει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο του 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Το α΄ τρίμηνο 2014 ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ζημίες ύψους 8,25 εκατ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013 ήταν στα 12,124 εκατ. ευρώ.