ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Με κερδοφορία το α’ εξάμηνο

attica-bank-me-kerdoforia-to-a-examino-2041535

Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο της Attica Bank στο α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 68 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, όπως αναφέρει σχετική δημοσίευση. 

Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 59,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ προβλέψεων και προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 22,3 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Τα συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα μετά από φόρους, τα οποία αντιπροσωπεύουν το παραγόμενο εσωτερικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε κέρδος 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 31,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 414,2 εκατ. ευρώ

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/06/2014 σε 24,5%.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 30 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 466,4 εκατ. ευρώ έναντι 402,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 και 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/06/2014 διαμορφώθηκε σε 51,3%.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν θεαματική αύξηση έναντι του εξαμήνου του 2013,λόγω της επιστροφής των καταθέσεων, που η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας  επέτρεψε, και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και τη συνακόλουθη μείωση του κόστους άντλησης χρήματος.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 77 εκατ. ευρώ και υπερτριπλασίαστηκε έναντι του εξαμήνου του 2013.

Τα έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 12,6%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διοίκηση της τράπεζας αναφέρει: «Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2014 της Attica Bank αποτυπώνουν τα θετικά αποτελέσματα των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, πιστοποιούν την ορθότητα των εκτιμήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία της».

Επίσης, η Διοίκηση τονίζει ότι: «Η Attica Bank, μετά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών και της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της από ιδιωτικά κεφάλαια που ολοκληρώθηκε το Ιούνιο του 2013, έχει ήδη υποβάλει στις εποπτικές αρχές, σχέδιο κάλυψης των νέων  κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύτηκε το Α΄ τρίμηνο του 2014. Το σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών το οποίο έχει υποβληθεί έχει ως κύριους άξονες κατά κύριο λόγο την άμεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, καθώς και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων».