ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις λήψης φορολογικής ενημερότητας

Προϋποθέσεις  λήψης φορολογικής ενημερότητας

Προαπαιτούμενο της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας αποτελεί η καταβολή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Η άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε ελληνική επιχείρηση, ενώ εκκρεμούν χρέη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία κατά πλάσμα δικαίου θεωρούνται εθνικά χρέη του οφειλέτη, όχι μόνο επιτάσσεται από την υπ’ αριθμ. 24/2010 Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο με τον νόμο 4072/2012, αλλά τελεί σε πλήρη αρμονία με τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα κάθε πολίτη, κατά τα κριθέντα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του. (Διοικ. Πρωτ. Αθηνών Αρ. Απόφασης 277/2014).

Συνταγματική κρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2080/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση των εις χείρας τρίτων κινητών πραγμάτων οφειλετών του Δημοσίου ενεργείται με κατασχετήριο έγγραφο το οποίο κοινοποιείται μόνο προς τον τρίτο και όχι προς τον οφειλέτη. Η μη κοινοποίηση, όπως υπογραμμίζει η απόφαση εναρμονισμένη με το πνεύμα των καιρών, αποτελεί μέρος των διατάξεων, με στόχο την οργάνωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος εισπράξεως δημοσίων εσόδων, με σκοπό να καθίσταται δυνατή και να μη ματαιώνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη είσπραξή τους. Αλλωστε, ο φορολογούμενος γνωρίζει μέσω της ατομικής ειδοποίησης ότι υπάρχει οφειλή εις βάρος του και μπορεί να την αμφισβητήσει ακολουθώντας την (ταχεία;) δικαστική οδό.

Συνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον νόμο 4093/2012, όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή της από τον νόμο 4254/2014. Υπογράμμισε, παράλληλα, τη μεγάλη ελευθερία επιλογής που έχουν τα κράτη-μέλη, βάσει και της Οδηγίας 2009/28 για την ανάπτυξη εθνικών μηχανισμών στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. (ΣτΕ Β΄ 2406/2014).

Τεκμήριο ύπαρξης άτυπης δωρεάς μεταξύ συζύγων ή συγγενικών προσώπων δύναται νομίμως να συναχθεί όταν, σωρευτικώς, αποκλείεται αιτιολογημένα οποιαδήποτε άλλη πηγή προέλευσης του φερόμενου ως δωρηθέντος ποσού, σύμφωνα με τα εισοδήματα και τα δικαιολογητικά του λήπτη, και διαπιστώνεται επίσης αιτιολογημένα ότι η οικονομική κατάσταση του δωρητή επέτρεπε τη δωρεά. «Ελαφρύνεται» κατ’ αυτόν τον τρόπο το βάρος που φέρει η φορολογική αρχή για την απόδειξη της άνευ ανταλλάγματος και δίχως καταρτισθέν έγγραφο μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου μεταξύ των ανωτέρω προσώπων. (Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 7ο Τριμελές Αρ. Απόφασης 4417/2013).

Καταχρηστικός και ως εκ τούτου άκυρος κρίθηκε σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, ο όρος που υποχρεώνει τον δανειολήπτη που έχει συνάψει δάνειο σε ελβετικό φράγκο να το αποπληρώσει με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής του. Το δικαστήριο έκρινε πως ο εν λόγω όρος δεν διατυπώνει ευκρινώς τον τρόπο λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τους μηχανισμούς μετατροπής του εγχώριου νομίσματος σε ξένο καθώς επίσης και τη σχέση του μηχανισμού με έτερες ρήτρες της δανειακής σύμβασης ώστε να μπορεί ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις αναφορικά με τους νομισματικούς κανόνες να διαγνώσει εκ των προτέρων το ύψος των συμβατικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει. (Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης Αρ. απόφασης 32/2014)

Aντίθετη με τη συνταγματική διάταξη που αφορά την ισότητα των πολιτών ενώπιον των δημοσίων βαρών και την προστασία της ιδιοκτησίας που διασφαλίζεται τόσο στο άρθρο 17 του Συντάγματος όσο και στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, κρίθηκε από την Oλομέλεια του ΣτΕ η διάταξη που ορίζει ότι για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά η τοκοφορία αρχίζει μετά την πάροδο του εξαμήνου από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης στην φορολογική αρχή (ΣτΕ 2190/2014).

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δάνειο, καίτοι συναφθέν στην αλλοδαπή, δημιουργεί εκτελεστέες υποχρεώσεις στην Ελλάδα όταν (α) ανοίγεται ειδικός λογαριασμός σε αλλοδαπή τράπεζα για την κατάθεση του ποσού, (β) παρέχεται με τη σύμβαση δανείου εντολή προς την αλλοδαπή τράπεζα να εμβάσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, (γ) το δάνεισμα εμβάζεται στον ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό αυθημερόν (ΣτΕ Β’ 124/2014, 3639/2013).

Πηγή: Grant Thornton