ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

LIFE: Χρηματοδότηση έργων δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα

LIFE: Χρηματοδότηση έργων δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, οι γενικοί στόχοι του LIFE είναι οι ακόλουθοι:

– Να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

– Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ενωσης, καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ενωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

– Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.

– Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

Οι γενικοί στόχοι επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων υποπρογραμμάτων:

– α. το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»
– β. το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.456.655.000 ευρώ με το ποσοστό της κοινοτικής επιδότησης να κυμαίνεται μεταξύ 55%-100%.

Στόχος της πρόσκλησης

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υποπρογράμματα του LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα). Για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα (integrated) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας και για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων. Για το υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει τις επιχορηγήσεις δράσης μόνο για «παραδοσιακά» έργα και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων (οι άλλοι τύποι θα καλυφθούν από το 2015 και μετά).

Επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιδοτούνται τα κάτωθι έργα:

Τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεματικές προτεραιότητες:

– Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων.

– Φύση και Βιοποικιλότητα.

– Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

– Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

– Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

– Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Τα προτεινόμενα «παραδοσιακά» έργα μπορούν να έχουν τις κάτωθι μορφές:

– Πιλοτικά έργα

– Εργα επίδειξης

– Εργα βέλτιστων πρακτικών

– Ολοκληρωμένα έργα

– Εργα τεχνικής βοήθειας

– Εργα οικοδόμησης δυναμικού

– Προπαρασκευαστικά έργα

– Εργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης

– Οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των γενικών στόχων.

– Τα «προπαρασκευαστικά έργα» που ορίζονται κυρίως από την επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες ανάγκες για την ανάπτυξη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ενωσης.

– Τα «έργα τεχνικής βοήθειας» που παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων για δράση, χρηματοδοτική στήριξη για να βοηθηθούν οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωμένα έργα, και ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι αυτά τα έργα συμμορφώνονται με τον χρονισμό, τις τεχνικές και τις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος LIFE σε συντονισμό με τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων, και την υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος LIFE.

– Τα «ολοκληρωμένα έργα» που υλοποιούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική ή διεθνική κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, κυρίως στους τομείς της φύσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και προωθείται ο συντονισμός με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική ενωσιακή, εθνική ή ιδιωτική χρηματοδοτική πηγή και η ενεργοποίησή της, όπως απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθεσία της Ενωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία αναπτύσσονται δυνάμει άλλων πράξεων της Ενωσης ή αναπτύσσονται από τις αρχές κρατών-μελών.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 283.122.966 ευρώ, εκ των οποίων τα 238.862.966 θα διατεθούν στο υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον και 44.260.000 για τη Δράση για το Κλίμα. Δεν ορίζεται κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων, αλλά ενθαρρύνονται προτάσεις με ενισχυμένες εκροές και υψηλή προστιθέμενη αξία (ενδεικτικά άνω των 500.000 ευρώ). Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης κυμαίνεται (αναλόγως τις δράσεις) από 60% μέχρι 75%.

Προθεσμίες

Προθεσμίες υποβολής προτάσεων για τα έργα τεχνικής βοήθειας στις 15 Σεπτεμβρίου, για τα ολοκληρωμένα έργα, 10 Οκτωβρίου, για τα παραδοσιακά, 16 Οκτωβρίου και για τα προπαρασκευαστικά, 29 Οκτωβρίου.

Επιλέξιμοι φορείς

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη ανακοίνωση, οι δυνητικοί δικαιούχοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή περισσότερων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηματοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέμενη αξία στο έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα εξής, όσον αφορά τον χαρακτήρα των έργων και τη σύσταση ενός εταιρικού σχήματος:

– έργα διεθνικά που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και την επίτευξη των κλιματικών στόχων,
συνέργειες φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου,

– έργα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ και τοπικών οικονομικών και κοινωνικών οργανώσεων.