ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του Μέτρου 2.1 που έχει ανακοινωθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. Αλιεία 2007-13 και το οποίο αφορά επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα στις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

Στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι ενισχυόμενες πράξεις των Δράσεων 1, 2 και 3 έχουν τους εξής στόχους:

– Διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.

– Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

– Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος, τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

Δράση 1: Την ίδρυση νέων μονάδων και την επέκταση υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ειδών εμπορικής αξίας, εδώδιμων και μη.

Δράση 2:

– Τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας στην ίδια έκταση.

– Τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων σε νέα έκταση.

– Τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας λόγω δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων στην ίδια έκταση.

– Τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο: τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα, τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων.

– Τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις (έξω από κλειστούς κόλπους, σε «ανοιχτή θάλασσα» υπό την έννοια που κάθε φορά ισχύει από τις ειδικές διατάξεις κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες.

– Τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας.

– Τη στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.

– Τη στήριξη της απευθείας πώλησης από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης.

– Την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

– Τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

– Τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

– Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κ.λπ. (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR κ.λπ.).

Δράση 3:

– Την ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου ειδών εμπορικής αξίας, εδώδιμων και μη.

– Τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.

– Την επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

– Την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.

Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δημιουργία νέων σταθμών και αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης των υφιστάμενων, καθώς και από την επέκταση του χώρου και των εγκαταστάσεων αυτών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, αναμένεται και η δημιουργία μονάδων και σταθμών, που θα αφορούν παραγωγικές επενδύσεις ειδών εμπορικής αξίας όπως διακοσμητικά είδη ιχθύων, φύκια, σπόγγοι και βάτραχοι.

Προϋπολογισμός – ενίσχυση

Το Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2007-2013 εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης (από 20% έως και 60%) και όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού (από 20.000 ευρώ έως και 2.000.000 ευρώ) ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Ορισμοί

Για τις ανάγκες του προγράμματος ορίζονται: ως «νέα είδη»: όλα τα είδη υδρόβιων οργανισμών εκτός από τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss) και κυπρίνο (Cyprinus carpio), εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:

– ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εντατική εκτροφή,

– κατάλληλες βιολογικές παραμέτρους σε ελεγχόμενες συνθήκες (ταχεία ανάπτυξη, ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης κ.λπ.),

– σίτιση με τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις ανά στάδιο εκτροφής και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων,

– δυνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόμενες συνθήκες και ικανοποιητική παραγωγή νεαρών ατόμων ή -σε αντίθετη περίπτωση- να υπάρχει η δυνατότητα αλίευσης νεαρών ατόμων, εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων,

– κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγικών επενδύσεων·

ως «είδη με καλές προοπτικές εμπορίας»: είδη για τα οποία η πρόβλεψη των μεσοπρόθεσμων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση είναι πιθανό να υπερβεί την προσφορά.