Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό κλάδο για καινοτομία

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό κλάδο για καινοτομία

5' 0" χρόνος ανάγνωσης

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Eρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προχωρούν στην προδημοσίευση έξι δράσεων με συνολική προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη 123 εκατ. ευρώ. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία από την προδημοσίευση της δράσης «Ανάπτυξη Πιλοτικών Δομών Καθετοποιημένης Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου με Εισαγωγή Καινοτόμων Διαδικασιών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, η προτεινόμενη δράση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ιδιαίτερα ΜμΕ, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή). Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου, όσο και στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.

Στους ειδικότερους στόχους της δράσης περιλαμβάνονται:

– Η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

– Η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών.

– Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.

– Η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης.

– Η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.

– Η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

Η δράση εντάσσεται στον Τομέα Προτεραιότητας «Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Προϋπολογισμός

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Η μέγιστη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους θα απευθύνεται η δράση είναι:

1. Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.

2. Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 ΜμΕ του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Δεν επιτρέπονται:

– Η συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις.

– Η υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

– Δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας και αφορούν σε:

– Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

– Καινοτομία για ΜμΕ. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:

– Την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

– Την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν.

– Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή, παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

– Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Δαπάνες προσωπικού.

– Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:

– Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών.

– Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

– Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών.

– Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

– Δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε:

Επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

– Λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με:

– Τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

– Την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

– Τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Κριτήρια αξιολόγησης εταιρειών

– Καινοτομικότητα, πληρότητα και ωριμότητα των ενεργειών του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.

– Σαφήνεια παραγόμενων αποτελεσμάτων/παραδοτέων.

– Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

– Εμπειρία και βαθμός επιτυχίας στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας.

– Χρηματοοικονομική επάρκεια.

– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κριτήρια αξιολόγησης συνεργατικού σχηματισμού.

– Επίτευξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων.

– Ενταση συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου (απολογιστικά και προοπτικά).

– Πληρότητα και ωριμότητα στρατηγικού σχεδίου και ενεργειών σχεδίου δράσης.

– Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

– Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο.

– Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

– Επισημαίνεται ότι στοιχεία της δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά την προκήρυξή της, που θα ακολουθήσει την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.