ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς διανομή μερίσματος 1,12 εκατ. τα Πλαστικά Θράκης

pros-dianomi-merismatos-1-12-ekat-ta-plastika-thrakis-2058206

Τη διανομή στους μετόχους 1,12 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή, θα προτείνει η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της. Στη συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2014 θα προταθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

Ειδικότερα, θα προταθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.215.139,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού ύψους 6.839.561,31 ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 375.577,89 ευρώ.

Η αύξηση πρόκειται να υλοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά 0,16 λεπτά του ευρώ. Ετσι η ονομαστική αξία από 0,50 ευρώ θα αυξηθεί σε 0,66 ευρώ.

Επίσης η διοίκηση θα εισηγηθεί να παρασχεθούν στο διοικητικό συμβούλιο των Πλαστικών Θράκης οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Επιπρόσθετα θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού λόγω της μεταβολής στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δεύτερο θέμα της ατζέντας είναι η έγκριση διανομής 1,12 εκατ. ευρώ από τα αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το διοικητικό συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Εφόσον αποφασισθεί από τους μετόχους θα διενεργηθεί επιστροφή ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Το τρίτο βασικό θέμα είναι η έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Στη διάρκεια του εννεαμήνου 2014 ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης εμφάνισε ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, από 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 46,4%, ενώ αυξημένος κατά 9,6% ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, που ανήλθε σε 212,4 εκατ. ευρώ.