Χρηματοδότηση για βιομηχανική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

Χρηματοδότηση για βιομηχανική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

5' 7" χρόνος ανάγνωσης

Από τις δράσεις που έχουν προδημοσιευτεί, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σήμερα, θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης «Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ερευνας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, η δράση υποστηρίζει τη διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή / και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Τελική στόχευση είναι η ενσωμάτωση της πειραματικής ανάπτυξης στις άμεσες παραγωγικές / εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης αποτελούν είτε μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε συμπράξεις δύο εταίρων: α. ενός ερευνητικού φορέα και β. μιας επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει η εφαρμογή.

Για τους σκοπούς της δράσης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένα ερευνητικό κέντρο εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) και ως επιχείρηση, κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Επιλέξιμοι θεματικοί τομείς

– Αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων

– Ενέργεια

– Εφοδιαστική αλυσίδα

– Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

– Περιβάλλον

– Τουρισμός

– Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– Υγεία

– Υλικά – κατασκευές

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου ορίζεται έως 1.000.000, ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου.

Η σχετιζόμενη δημόσια δαπάνη εξαρτάται από τις επιλέξιμες δαπάνες και το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό ΜΜΕ.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη της δράσης συνολικά ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της δράσης, όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, πλην εκείνων για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας και για κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελούν δαπάνες πειραματικής ανάπτυξης και είναι οι εξής:

1. Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Μελέτες σκοπιμότητας

Ως μελέτη σκοπιμότητας ορίζεται η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.

Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ

Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

1. Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

2. Οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

3. Οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19, ΓΑΚ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Σημειώνεται ότι η «πειραματική ανάπτυξη» ορίζεται ως η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.

Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και επικύρωσης. Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

Υψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά είδος δαπάνης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και είναι, αντίστοιχα, για μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση:

– Ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης: 45%, 35%, 25%.

– Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας: 70%, 60%, 50%.

– Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ: 50%, 50%, 0.

– Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ: 50%, 50%, 0.

– Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: 50%, 50%, 0.

Οσον αφορά τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς, το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για ερευνητικές ενέργειες πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης και για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας δύναται να ανέλθει σε 100%.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία της δράσης βασίζονται στην προδημοσίευσή της και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά την προκήρυξή της.