ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (30/12/14)

Σύντομα (30/12/14)

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Βακάρ από την Autohellas

Την παραμονή των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την εισηγμένη Autohellas της θυγατρικής εταιρείας «Βακάρ». Οπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Autohellas, στο πλαίσιο της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12.000 ευρώ με την έκδοση 37.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δικαιούχοι των οποίων είναι οι μέτοχοι της «Βακάρ». Η εισηγμένη θα ενημερώσει τους επενδυτές για την ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νεοεκδοθεισομένων μετοχών σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών και η εξωστρέφεια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων της Autohellas για το εννεάμηνο του 2014. Οπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της έγκαιρης απόφασης της διοίκησης της εταιρείας για σημαντική επένδυση σε επέκταση του στόλου αυτοκινήτων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη τουριστική κίνηση του 2014.

Επιστροφή κεφαλαίου 1,1 εκατ. από τα Πλαστικά Θράκης

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1.121.851,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,025 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε ομόφωνα η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των Πλαστικών Θράκης. Το επιστρεφόμενο κεφάλαιο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και τη συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον Ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013. Από την επιστροφή κεφαλαίου εξαιρούνται 220.554 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η εισηγμένη. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 20ή Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές των Πλαστικών Θράκης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής. Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής η Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015. Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, το σώμα των μετόχων ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από 0,66 λεπτά του ευρώ (κατώτατο όριο) έως 2,50 ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 30ή Δεκεμβρίου 2014.

«Δάιος».

Επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, ύψους 414.000 ευρώ, αποφάσισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης «Δάιος Πλαστικά». Από το συνολικό ποσό των 511.404,57 ευρώ που εμφανίζει η εταιρεία στα βιβλία της στις 31.12.2013 ως διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά, να μεταφερθεί ποσό 414.237,70 ευρώ σε λογαριασμό φορολογηθέντων αποθεματικών και ποσό 97.166,87 ευρώ σε λογαριασμό φόρου πληρωτέου. Να σημειώσουμε ότι οι δραστηριότητες του ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα που οφείλεται στο ότι: α) Η ξενοδοχειακή μονάδα της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels Α.Ε. λειτουργεί εποχικά και β) τα προϊόντα της μητρικής προορίζονται κατά κύριο λόγο για αγροτικές εφαρμογές και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση το πρώτο και το τελευταίο 3μηνο του έτους.

Η F. F. επιστρέφει 0,125 ευρώ ανά μετοχή

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,125 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie Group. To επιστρεφόμενο ποσό προέκυψε από την υπαγωγή στην αυτοτελή φορολόγηση με τον ευνοϊκό συντελεστή 19%, αφορολόγητων αποθεματικών της εταιρείας 8.308.448,22 ευρώ, χωρίς περαιτέρω φορολογική υποχρέωση των μετόχων. Επίσης, το σώμα των μετόχων ενέκρινε την παροχή εγγυήσεως για τη χρηματοδότηση της θυγατρικής στη Ρουμανία (FF Group Romania) μέχρι του ποσού των 5.500.000 ευρώ και εν γένει ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων σε θυγατρικές του ομίλου.

Αναβάθμισε την πλατφόρμα IMSplus 2.1 η Profile

H εισηγμένη Profile παρουσίασε την πλήρως αναβαθμισμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων IMSplus 2.1. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες λειτουργίες, για ολοκληρωμένες STP (Straight Through Processing) front-to-back εργασίες, ενώ παράλληλα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, με κύριους στόχους την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση του κόστους. Ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των σύγχρονων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων, οι «δεύτερης γενιάς» εκδόσεις των IMSplus Web και IMSplus Mobility αξιοποιούν πλήρως τις «έξυπνες» ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία και καινοτόμες υπηρεσίες για τους οργανισμούς και τους πελάτες τους. Η έκδοση IMSplus 2.1 αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση στη διεθνή πλατφόρμα της Profile.