ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη της τηλεοπτικής προβολής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων

stirixi-tis-tileoptikis-provolis-eyropaikon-optikoakoystikon-ergon-2079913

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014 – 2020), το υποπρόγραμμα MEDIA ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, στην ανάπτυξη, διανομή και προώθηση του έργου τους. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό και σε διεθνές επίπεδο, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

– Να αυξηθεί η ικανότητα των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της Ενωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς.

Στη συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει τα ακόλουθα μέτρα:

– Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, παιδικές ταινίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων όπως βιντεοπαιχνιδιών και πολυμέσων με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.

– Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ιδίως ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να αποτελούν τον πλειοψηφικό παραγωγό του έργου.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

– Κράτη-μέλη της Ε.Ε.

– Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

– Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

– Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

– Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Μπορούν να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Επιλέξιμες δράσεις

Το προτεινόμενο οπτικοακουστικό έργο πρέπει να είναι ανεξάρτητη ευρωπαϊκή τηλεοπτική παραγωγή (έργο μυθοπλασίας, κινούμενα σχέδια ή δημιουργικό ντοκιμαντέρ) με τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στους τηλεοπτικούς φορείς πρέπει να επιστρέφουν στον παραγωγό ύστερα από μέγιστη περίοδο 7 ετών, σε περίπτωση προπώλησης, ή 10 ετών, σε περίπτωση συμπαραγωγής.

Τουλάχιστον το 50% της εκτιμώμενης συνολικής χρηματοδότησης της παραγωγής πρέπει να προέρχεται από τρίτους και τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής πρέπει να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκές πηγές.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων.

Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι 30 μήνες ή 42 μήνες, αν πρόκειται για σειρές.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

Σημασία και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (30 βαθμοί):

– Δυνατότητα ευρωπαϊκής και διεθνούς διανομής του έργου.

Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30 βαθμοί):

– Ποιότητα του σχεδίου και της ευρωπαϊκής διάστασης και χρηματοδότηση του σχεδίου.

Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του έργου (30 βαθμοί):

– Ποιότητα της στρατηγικής για τη διανομή και την εμπορία.

Ποιότητα της ομάδας του έργου (10 βαθμοί):

– Δυναμικό και επάρκεια της ομάδας παραγωγής και δημιουργίας.

Κριτήρια αυτόματης ανάθεσης:

– Εργο που απευθύνεται σε νεανικό κοινό (5 επιπλέον βαθμοί).

– Εργο που προορίζεται για συμπαραγωγή με παραγωγό από χώρα που συμμετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA, το οποίο δεν έχει κοινή επίσημη γλώσσα (5 επιπλέον βαθμοί).

– Αιτούσα εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα με χαμηλή ικανότητα παραγωγής (5 επιπλέον βαθμοί).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11,8 εκατ. ευρώ.

Για θεατρικά έργα και κινούμενα σχέδια, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Μόνο για τηλεοπτικές σειρές συμπαραγωγής με επιλέξιμο προϋπολογισμό παραγωγής τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ (οι οποίες να αποτελούνται από τουλάχιστον 6 επεισόδια και το καθένα να διαρκεί τουλάχιστον 45 λεπτά) μπορεί να ζητηθεί μέγιστο ποσό 1.000.000 ευρώ.

Για δημιουργικά ντοκιμαντέρ, η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ή το 20% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο.

Προθεσμία

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 28/05/2015 στις 12 μ. (ώρα Βρυξελλών), με τη χρήση του σχετικού ηλεκτρονικού εγγράφου (eForm). Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή.

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό έγγραφο.

Επιπροσθέτως, μια σειρά υποχρεωτικών παραρτημάτων που δεν μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού με το ταχυδρομείο.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει το αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής της αίτησης, τα παραρτήματα σε έντυπη μορφή, καθώς και ένα cd-rom ή usb που να περιέχει όλα αυτά τα έγγραφα.
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2015_en/

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.