ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η χρήση εσωτερικού μοντέλου στην Interamerican

09s1interamerican

Εγκριση από τις εποπτικές αρχές για τη χρήση εσωτερικού μοντέλου στον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας με βάση τους νέους κανόνες του Solvency II, έλαβε η Interamerican. Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τη μητρική εταιρεία ACHMEA κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε Ολλανδία και Ελλάδα, αξιολογήθηκε από τους επόπτες των δύο χωρών ότι πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας Solvency II και θα χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες γενικών ασφαλειών και αντασφάλισης στην Ολλανδία και από την Interamerican Γενικών Ασφαλειών στην Ελλάδα.

Η Interamerican είναι η πρώτη –και μοναδική έως σήμερα– εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που έχει λάβει τη σχετική έγκριση, η οποία έχει ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευση του Ν.4364/2016, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το Solvency II. Η ανάπτυξη του εσωτερικού μοντέλου επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει την αντίληψη, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει δραστηριοποιούμενη στους κλάδους ζημιών και να διαφοροποιηθεί από τη μέση ευρωπαϊκή –και ελληνική– ασφαλιστική εταιρεία, η οποία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο (Standard Formula).

Η Interamerican με τη χρήση εσωτερικού μοντέλου προσβλέπει στη δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου και στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πελατών της, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της. Οφέλη από τη χρήση του εσωτερικού μοντέλου είναι η καλύτερη απεικόνιση των διαφορετικών προφίλ κινδύνου της εταιρείας, η αυξημένη εστίαση σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και η βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως η τιμολόγηση και η δομή αντασφάλισης.